Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Το πρόγραμμα LIFE+ 2011

Το πρόγραμμα LIFE (Κανονισμός EEC 1973 LInstrument Financier pour lEnvironmement) ξεκίνησε το 1992, έπειτα από την υιοθέτηση των δύο σημαντικών Κοινοτικών Οδηγιών, την 92/43/ΕΟΚ για τους Οικοτόπους «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» και την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων πουλιών». Ο σκοπός του χρηματοδοτικού εργαλείου είναι να συμβάλει στην εφαρμογή και ανάπτυξη στην Ευρώπη των Κοινοτικών πολιτικών στους τομείς του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Πρόκειται για το μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην διατήρηση του περιβάλλοντος.


ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ


Όπως τονίζει ο περιβαλλοντολόγος Διονύσης Μαμάσης η Αιτωλοακαρνανία και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να εκμεταλλευτούν στη περίοδο κρίσης που διανύουμε το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορροφώντας κατα απόλυτο τα ποσοστά της χρηματοδότησης μέσω υλοποίησης ερευνητικών έργων, προγραμμάτων, μελετών και καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων. 

Το Life +2011 αποτελείται από τρία επίπεδα:
1. Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity)
Βασικός στόχος: Η προστασία,  η διατήρηση,  η αποκατάσταση,  η παρακολούθηση και η διευκόλυνση της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων,  των οικολογικών ενδιαιτημάτων,  της άγριας πανίδας και χλωρίδας,  με στόχο να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας,  συμπεριλαμβανόμενης και της ποικιλότητας των γενετικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ
2. Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση (Environment policy and governance) με βασικούς στόχους την αλλαγή του κλίματος, το νερό, τον αέρα, το έδαφος, το αστικό περιβάλλον, το θόρυβο, τις χημικές ενώσεις, το περιβάλλον και υγεία, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα, τα δάση, την καινοτομία, τις στρατηγικές προσεγγίσεις.
3. Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Information and communication)
Βασικός στόχος:  Η διάχυση πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση έναντι των περιβαλλοντικών θεμάτων,  συμπεριλαμβανόμενης της δασικής πυροπροστασίας,  καθώς και η υποστήριξη συνοδευτικών μέτρων όπως η πληροφόρηση,  οι επικοινωνιακές δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες,  οι διαλέξεις και η επιμόρφωση,  συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης όσον αφορά την δασική πυροπροστασία
Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται μέχρι τις 18/07/2011 στις αρμόδιες εθνικές αρχές του ΥΠΕΚΑ και εν συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 9/09/2011.
Υποβάλλονται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα καταχωρημένα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και όργανα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές, αναπτυξιακοί φορείς, ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια).

ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2011 είναι 267.431.506 ευρώ. Το 50% του ποσού αυτού θα καλύψει μέτρα υποστήριξης της διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων προβλέπει 9.485.287 ευρώ για την Ελλάδα. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για όλα τα θέματα. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί χρηματοδότηση έως 75 % για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα (οικότοποι προτεραιότητας κλπ).
Μαμάσης Χρ. Διονύσιος M.Sc.
Περιβαλλοντολόγος-Χαρτογράφος, Μελετητής
Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών
τηλ.: 26930-61055 & 2610-621588
fax.: 26930-61055
κιν.: 6947938358
mail: http://gr.mc1321.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@mamasis.gr
url : www.mamasis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου