Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθ.10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10/2011
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνήλθε σήμερα την 9η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.10873/03-06-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους
Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, στους
Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων, 3 Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2 Εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων, βρέθηκαν παρόντες 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 1 Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας,
6 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, παρουσία και του Δημάρχου κ. Σολδάτου Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Κουνέλης Ιωάννης
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Φερεντίνος Ευθύμιος
4. Στούπας Κων/νος
5. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
6. Σερεπίσου Χριστίνα
7. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
8. Βασιλάκου Πηνελόπη
9. Βλαχογιάννης Φίλιππος
10. Κομποτιάτης Παναγιώτης
11.Χρυσούλης Παναγιώτης
12.Στούπας Θεόδωρος
13.Κασόλας Αθανάσιος
14.Γούδας Μιχαήλ
15. Βίτσας Δημήτριος
16. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
17. Σώζος Βασίλειος
18. Προδρομίτης Σωτήριος
19.Βαρβάτος Νικόλαος
20. Πέρλης Κων/νος
21. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
22. Καταγής Κων/νος
23. Τσακάλης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Χαλιμούδρα Αγγελική
2. Τάνταρος Επαμεινώνδας
3. Τσουνάκας Γεράσιμος
4. Μωραΐτης Νικόλαος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Καλογεροπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας)
2. Κατωπόδης Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Κ. Περατιάς)
3.Πανταζής Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ. Πλαγιάς)
4.Τσαμποδήμος Επαμεινώνδας (Πρόεδρος Τ.Κ.
Κονοπίνας)
5. Λίβας Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κομπωτής)
6. Κατσαμπίρης Θεόδωρος (Πρόεδρος Τ.Κ. Πογωνιάς)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Λίτος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Κ. Παλαίρου)
2. Μπάρδης Ηλίας (Πρόεδρος Τ.Κ. Τρύφου)
3.Μπακοχρήστος Κων/νος (Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βάτου)
4.Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Αετού)
5. Λιότσος Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυμού)
6.Ζαφειρούλης Λεωνίδας (Πρόεδρος Τ.Κ. Θυρρείου)
7.Κασούρας Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κατούνας)
8. Λύτρας Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Παλιαμπέλων)
9. Τραυλοστάθης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Μοναστηρακίου
10.Φυτόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ.
Νικολάου)
11.Τραυλοστάθης Δημήτριος (Εκπρόσωπος Τ.Κ.
Αχυρών)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παρίστατο τα μέλη της Επιτροπής Απογραφής κ.Τομαράς Σπυρίδων και κ. Αδάμης
Αθανάσιος καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης που εξέδωσε το
σχετικό πιστοποιητικό, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες διευκρινήσεις επί του θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος του
Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.

Αρίθ. απόφασης 137/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας.
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 της αρίθ.7445/29-12-2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. (Φ.Ε.Κ. 2029/27-12-2010
τεύχος Β΄) δίνει τον λόγο στο Αντιδήμαρχο κ. Τζαβαλά Δημήτριο προς εισήγηση του θέματος ο
οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων,
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η
διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ
2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
Με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’)
απόφασης ορίζονται τα εξής:
«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της
έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης
από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση
της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον
ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής
έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το
σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και
να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής -
λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις
απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο
δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε
εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος».
Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 2/2011
απόφαση Δημάρχου συνέταξε την Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών
μέσων.
Με την υπ’ αριθμ. 20/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Παπαδόπουλος
Ιωάννης ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο της έκθεσης της απογραφής έναρξης 01-
01-2011 που συνέταξε η Επιτροπή Απογραφής και ο κ. Σαμιώτης Ελευθέριος ως αναπληρωτής του.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011 του Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου.
Επίσης με την υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η απογραφή έναρξης
καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου.
Στη συνέχεια ο κ. Τζαβαλάς λέει ότι η έγκριση της Απογραφής και του Ισολογισμού αποτελεί το
αναγκαίο βήμα για την λειτουργία του νέου Δήμου αφού η ενοποίηση των περιουσιακών και
οικονομικών στοιχείων αποτελεί επί πλέον βασική προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και προοπτική
που χρειάζεται η τοπική κοινωνία.
Η Επιτροπή Απογραφής τήρησε την διαδικασία του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 και σε
συνεργασία με τους Ορκωτούς Λογιστές έκανε αξιόπιστη δουλειά. Άρα υπάρχει πλέον στο Δήμο
ολοκληρωμένη άποψη για τα οικονομικά στοιχεία (χρηματικό διαθέσιμο, ταμείο) της 31/12/2010, τα
περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, παλιές εγκαταστάσεις, δίκτυα εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού,
μηχανήματα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) εξέλιξη έργων τόσο για τιμολογημένα, όσο και
συνεχιζόμενα καθώς και οι δανειακές υποχρεώσεις. Η απογραφή όπως θα σας αναλύσει στη
συνέχεια ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Τομαράς Σπύρος αποτελούνταν από 4 φάσεις.

Α΄ φάση με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς
λογαριασμούς κλπ.
Β΄ φάση με βεβαιωμένες απαιτήσεις κλπ.
Γ΄ φάση με πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης συμμετοχή Δήμων σε Επιχειρήσεις ΑΕ, Αναπτυξιακές
κλπ και
Δ΄ φάση απογραφή και αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης με αρίθ. 74445/29-12-2010 του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες
της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ’ αξία,
εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης που θα προκύψουν από τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς
κατόπιν αποδοχής της σχετικής εκθέσεως ελέγχου από το Δημοτικό Συμβούλιο
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή της
απογραφής περιουσίας-ισολογισμού έναρξης 01-01-2011.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεροκωστόπουλος Κων/νος λέει ότι δεν θέλω να μπω στο λογιστικό
κομμάτι της Απογραφής αλλά σε θέματα ουσίας. Η Απογραφή είναι ελλιπής, αναξιόπιστη και εκτός
του πνεύματος και του γράμματος του Νόμου του Καλλικράτη. Κατόπιν αυτού την καταψηφίζουμε.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αποστολάκης Γεώργιος λέει ότι πιστεύω ότι τα νούμερα θα ήταν
θετικά και για τους τρεις Δήμους αν είχαν πάρει τις δύο δόσεις από ΣΑΤΑ 2010 και δεν είχε μειωθεί
η ΚΑΠ 25% το προηγούμενο έτος. Από ότι φαίνεται αν γίνει μία σύγκριση ο πρώην Δήμος
Ανακτορίου, που ήταν διπλάσιος από τους άλλους δύο, έχει ελάχιστες οφειλές μπροστά στους
άλλους και έχει επίσης μεγαλύτερα έσοδα από τους άλλους δύο Δήμους. Πιστεύω ότι ο νέος Δήμος
μας έχει μέλλον. Οι υποχρεώσεις που έχει μπορεί να τις μαζέψει και πιστεύω ότι οι χρηματοδοτήσεις
ναι μεν θα είναι σφιχτές αλλά όχι και τόσο μειωμένες όσο των Υπαλλήλων. Προσωπικά ψηφίζω την
απογραφή.
- Ο Δήμαρχος κ. Σολδάτος Νικόλαος λέει ότι στις 3 Ιανουαρίου ανέλαβα καθήκοντα στον νέο Δήμο.
Η ταμειακή κατάσταση ήταν η εξής: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ –ΤΑΚΤΙΚΑ 72.035,33 €
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ- ΤΑΚΤΙΚΑ 94.280,63 €
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ- ΤΑΚΤΙΚΑ 681,99 €
Αυτά ήταν στο συρτάρι του Δήμου και οι υποχρεώσεις κυρίως από τους πρώην Δήμους Ανακτορίου
και Μεδεώνος από ιδίους πόρους εξαιρετικά μεγάλες. Άρα ο Δήμος ξεκινάει την λειτουργία του με
κόκκινο. Ενδεικτικά συνεχιζόμενα και τιμολογημένα έργα και προμήθειες από ιδίους πόρους για τον
Δήμο Ανακτορίου περίπου 1.500.000,00 € και για το Δήμο Μεδεώνος περίπου 700.000,00 € με τα
ελάχιστα χρηματικά διαθέσιμα που προανέφερα.
Ο Δήμος Παλαίρου είχε μόνο ένα συνεχιζόμενο έργο 35.000,00 € και καλό ταμειακό υπόλοιπο
όπως ανέφερα. Επιπλέον το δάνειο του Δήμου Ανακτορίου 1.100.000,00 € που πάρθηκε για
ασφαλτόστρωση είναι σοβαρό βάρος σε δύσκολες εποχές, δάνειο για έργο μηδενικής
ανταποδοτικότητας. Άρα το πρόβλημα είναι σοβαρό, είναι κληρονομικό αφενός και αφετέρου λόγω
της ασυνέπειας του Κράτους εξαιτίας μη αποδόσεως θεσμοθετημένων πόρων. Με σφιχτή πολιτική
και μάζεμα των χρημάτων μπορεί η κατάσταση να γίνει διαχειρίσημη. Η Απογραφή είναι ο
καθρέπτης της κατάστασης την 01/01/2011 στο Δήμο.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις
έχοντας υπόψη του και
· την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
· την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
· την από Έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής
· την υπ’ αριθ. 19/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την καταχώριση της απογραφής
έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου
· το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ορκωτό ελεγκτή –
λογιστή ο οποίος ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας, η οποία έχει ως εξής:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Εφαρμόζοντας την Αριθμ. Πρωτ.: 74445 /29-12-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ
του Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
η Επιτροπή απογραφής του ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
που συγκροτήθηκε με την αριθμ 2/2011 απόφαση του Δημάρχου
Ακτίου- Βόνιτσας αποτελούμενη από
α. Τζαβαλάς Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας & Πρόεδρος της επιτροπής), με
αναπληρωτή τον Κασόλα Αθανάσιο (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
β. Κουνέλης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας- Πρόεδρος Δ.Σ.) με αναπληρωτή τον
Γούδα Μιχαήλ (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας-Αντιδήμαρχος)
γ. Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας) με
αναπληρωτή τον Πέρλη Κων/νο (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας).
δ. Μπαλατσούρα Σπυριδούλα (ΠροϊσταμένηΟικονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Ανακτορίου την
31-12-2010)
ε. Φραδέλου Γεωργία (Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Παλαίρου την 31-12-2010)
στ. Αδάμης Αθανάσιος (Υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Οικονομικού- Λογιστικού)
ζ. Στάχτιαρης Βασίλειος (ταμίας του Δήμου Ανακτορίου την 31-12-2010)
η. Τομαράς Σπυρίδων (ταμίας του Δήμου Μεδεώνος την 31-12-2010)
θ. Παπαγαλάνη Ελένη (ταμίας του Δήμου Παλαίρου την 31-12-2010)
ι. Φιώρου Πολυξένη (προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανακτορίου)
προχωρήσαμε στην αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων,
απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που
συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης
Η απογραφή και αποτίμηση των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των
χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των δήμων, διενεργήθηκε στις
ακόλουθες φάσεις:
α΄ Φάση
Την 3-1-2011 συντάχθηκε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του δημοτικού ταμία ΤΟΜΑΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ 4/2011 απόφαση του δημάρχου (ο οποίος ήταν και
δημοτικός ταμίας Μεδεώνος) και του υπαλλήλου ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (δημοτικό Ταμία
Ανακτορίου) και του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΑΝΟΥ Διαχειριστή της ΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ως ταμίας
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ δεδομένου ότι η ελεγκτής εσόδων-εξόδων κ. Ελένη Παπαγαλάνη έχει
συνταξιοδοτηθεί.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς
και τα μπλοκ των επιταγών 674.266,58 ευρώ.
β)Μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές δεν υπάρχουν.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων είναι 1.943
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης είναι 499.
ε) Υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχουν και έχουν αποδοθεί μέχρι την
31-12-2010.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Ακυρώθηκαν 30 χρηματικά ένταλματα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-
12-2010.
η) Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες επιταγές για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς
και τα μπλοκ των επιταγών είναι 1.449,00 ευρώ.
β) Μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές δεν υπάρχουν.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ανέρχεται στα 528.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης είναι 86.
ε) Υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχουν και έχουν αποδοθεί μέχρι την
31-12-2010.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Ακυρώθηκαν 29 χρηματικά εντάλματα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-
12-2010.
η) Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες επιταγές για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς και
τα μπλοκ των επιταγών είναι 245.130,27 ευρώ.
β)Μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές δεν υπάρχουν.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ήταν 704.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης είναι 175.
ε) Υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχουν και έχουν αποδοθεί μέχρι την
31-12-2010.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Ακυρώθηκαν 2 χρηματικά εντάλματα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-
12-2010.
η) Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες επιταγές για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
β΄ Φάση
α) Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις των δήμου έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο
εισπρακτέων εσόδων αυτών έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 2.364,930,52 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 582.832,37 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 717.264,80 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 3.665.027,69 ευρώ
β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα ανειδίκευτα),
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ 72.035,33
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 7.305,89
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 594.925,36
ΣΥΝΟΛΟ 674.266,58
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ 681,99
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 767,01
ΣΥΝΟΛΟ 1.449,00
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ 94.280,63
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 150.849,64
ΣΥΝΟΛΟ 245.130,27

γ) Υπάρχουν οι υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας :
Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΠΑΛΑΙΡΟΥ –ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ) ποσό 7.313,61
Β. ΑΙΡΕΤΩΝ α) ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 19.590,90
β) ΠΑΛΑΙΡΟΥ 43.489,13
ΣΥΝΟΛΟ 70.393,64 ευρώ
δ) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις.
ε) Οι ανεξόφλητες εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις (τιμολόγια) είναι αναλυτικά για τις τέως Δημοτικές
ενότητες καθώς παρακάτω:
Ι) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 367.196,69 €
ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 332.867,85
ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 243.262,77
ΙΙ) ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 375.336,73 €
ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 128.201,00
ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 66.017,90
ΣΥΝΟΛΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 742.533,42
ΜΕΔΕΩΝΟΣ 461.068,85
ΠΑΛΑΙΡΟΥ 309.280,67
---------------------------------------------------------------
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.512.882,94
γ΄ Φάση
α) Δεν υπάρχουν πρώτες ύλες, και αναλώσιμακαι ανταλλακτικά των παγίων στοιχείων και λοιπών
αποθεμάτων.
β) Δεν υπάρχουν χρεόγραφα.
γ) Συμμετοχή των δήμων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. Συμμετοχή του Δήμου Ανακτορίου σε ΑΝ-ΑΙΤ και
ΕΑΤΑΝΑΜ, , ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ σε ΑΝ-ΑΙΤ και ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ σε ΑΝ-ΑΙΤ. και
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α Ε ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
δ) Δεν υπάρχουν τίτλοι βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ.17.5/15.6.1959), για τους οποίους δεν είχαν
συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31-12-2010, καθώς και των εκθέσεων αυτοψίας
των ελεγκτικών οργάνων,
ε) Βεβαιωτικοί καταλόγοι που συντάχθηκαν έως την 31-12-2010, για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί
αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για μέρος αυτού από
τον αρμόδιο ταμία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων
εσόδων είναι το ποσό των 43.607,62 ευρώ και αφορά καταλόγους ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
στ) Λοιπές υποχρεώσεις της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π.),
είναι:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
1 ΔΑΝΕΙΟ (ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) ΕΤΕ 1.091.666,83
2 ΔΑΝΕΙΟ (ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΟ) ΕΤΕ 38.445,96
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 11.010,33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.333,33 ΤΟΚΟΙ 2.677
(15ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
1 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ 284.485,35
2 ΔΑΝΕΙΟ ΑΤΕ ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΟ 70.249,94
354.735,29
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΑ.
ζ) Οι καταρτισθείσες δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των
προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής
τους, οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήμο από τους συνενούμενους δήμους είναι .
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 1.154.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5.607.853,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 298.895,51 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
127.827,00 ΣΑΤΑ
426.722,51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 35.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
370.521,66 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
η) των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων
οικονομικού περιεχομένου έχουν ως εξής:
Α. ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ποσό 101.552,00 ευρώ
Β. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ποσό 69.696,00 ευρώ
Γ. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ποσό 5.500,00 αποζημίωση ιδιώτη
10.123,27 απλήρωτα τιμολόγια
-------------------------------------------------
Ευρώ 186.871,27 ΕΥΡΏ
δ΄ Φάση
H επιτροπή απογραφής σε συνεργασία με τους υπευθύνους τήρησης του διπλογραφικού συστήματος
στους Δήμους Ανακτορίου και Μεδεώνος στους οποίους ήδη εφαρμοζόταν το Κλαδικό Λογιστικό
Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999) παρέδωσαν στην Επιτροπή απογραφής το μητρώο παγίων της 31-12-2010,
ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ6Ζ-Β
το οποίο είναι πλήρως ενημερωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων.
Στο δήμο Παλαίρου, που δεν εφαρμόζεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, η Επιτροπή Απογραφής
έκανε φυσική απογραφή της περιουσίας του δήμου, υποστηριζόμενη από τους υπαλλήλους της
αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.
Έγινε έλεγχος των παγίων και βρέθηκαν σύμφωνα με το μητρώο. Οποιαδήποτε μεταβολή ή
παράλειψη θα εισαχθεί στο μητρώο μεταγενέστερα.
Δεν υπάρχουν χρεόγραφα στους τρεις Δήμους που συνενώθηκαν
β) Η απογραφή και η αποτίμηση τυχόν πάγιου εξοπλισμού που μεταφέρεται στους δήμους, κατά τις
διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού,
κανονιστικών πράξεων.
Επίσης, απογράφονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, απαιτήσεις που συνδέονται με
τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχει αποσταλεί ο βεβαιωτικός
κατάλογος στις Δ.Ο.Υ., καθώς και υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά
παραστατικά στοιχεία έως 31-12-2010.
γ) Έχουν καταγραφεί παραπάνω τα συμβασιοποιημένα έργα καθώς και την πηγή χρηματοδότησής
τους
2. Την ανάρτηση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό τόπο του
Δήμου.
3. Τη δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε μία τοπική
εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που
εδρεύει ο Δήμος.
- Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεροκωστόπουλου Κων/νου όπως φαίνεται στο
σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 137/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠ

1 σχόλιο:

  1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ BLOG REPORTER AKARNANIAS ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΠΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ.Ο. Κ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ. Κ ΣΟΛΔΑΤΕ ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΗΤΑΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΤΕ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 430.000,00€ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΑΝΕΙΟ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΤΑ 430.000€ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΔΟΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ?ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 284.435,35€ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή