Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθ.
***************************************************************************************
12/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 12/2011
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνήλθε σήμερα την 29
Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.15763/22-07-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους
Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, στους
Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, 3
Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2 Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων,
βρέθηκαν παρόντες 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2 Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, 8 Πρόεδροι Τοπικών
Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος Τ.Κ., παρουσία και του Δημάρχου κ. Σολδάτου Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Κουνέλης Ιωάννης
4. Στούπας Κων/νος
5. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
6. Σερεπίσου Χριστίνα
7. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
8. Βασιλάκου Πηνελόπη
9. Μωραϊτης Νικόλαος
10. Κομποτιάτης Παναγιώτης
11.Τσουνάκας Γεράσιμος
12.Κασόλας Αθανάσιος
13.Γούδας Μιχαήλ
14. Βίτσας Δημήτριος
15. Χαλιμούδρα Αγγελική
16. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
17. Τάνταρος Επαμεινώνδας
18.Σώζος Βασίλειος
19. Προδρομίτης Σωτήριος
20.Βαρβάτος Νικόλαος
21. Πέρλης Κων/νος
22. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
23. Καταγής Κων/νος
24. Τσακάλης Νικόλαος
25.Βλαχογιάννης Φίλιππος
26.Χρυσούλης Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Στούπας Θεόδωρος
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Καλογεροπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας)
2.Λίτος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Κ. Παλαίρου)
3.Φυτόπουλος
4
Κονοπίνας)
Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου).Τσαμποδήμος Επαμεινώνδας (Πρόεδρος Τ.Κ.
5.
6. Λίβας Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κομπωτής)
7.Τραυλοστάθης Δημήτριος (
Αχυρών)
8. Τραυλοστάθης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Μοναστηρακίου)
9. Κατσαμπίρης Θεόδωρος (
Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Αετού)Εκπρόσωπος Τ.Κ.Πρόεδρος Τ.Κ. Πογωνιάς)
10.Πανταζής Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ. Πλαγιάς)
11. Λύτρας Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Παλιαμπέλων)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Κασούρας Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κατούνας)
2. Μπάρδης Ηλίας (Πρόεδρος Τ.Κ. Τρύφου)
3.Μπακοχρήστος Κων/νος
(Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βάτου)
4. Λιότσος Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυμού)
5.Ζαφειρούλης Λεωνίδας (Πρόεδρος Τ.Κ.
Θυρρείου)
6. Κατωπόδης Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Κ.
Περατιάς)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος
του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεροκωστόπουλος Κων/νος αποχώρησε κατά την διάρκεια
συζήτησης του 3
ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω6Ζ-8ΒΟ
Αρίθ. απόφασης 169/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
2011.
: Περί επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών σωματείων για το έτος
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 27
Αντιδήμαρχο κ. Φερεντίνο Ευθύμιο προς εισήγηση του θέματος ο οποίος λέει ότι από τις
διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/06, ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς,
πολιτιστικούς κ.λ.π. συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο Δήμο μας με την προϋπόθεση
ότι η οικονομική δυνατότητα του Δήμου μας το επιτρέπει και έχει εγγραφεί προς τούτο
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
από 1,5% των τακτικών εσόδων της.
Βάσει αυτού έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2011
πιστώσεις ως εξής:
α )στον Κ.Α. 00-6734. πίστωση 80.000,00 € με τίτλο ¨ Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς
Συλλόγους και Σωματεία¨ και
β ) στον Κ.Α. 00-6735. πίστωση 20.000,00 € με τίτλο ¨ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία¨.
Εν όψει των ανωτέρω εισηγούμαι στο Συμβούλιο την επιχορήγηση αυτών αφού ο Δήμος μας
έχει την οικονομική δυνατότητα αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δε οι σύλλογοι και τα σωματεία
έχουν ιδρυθεί και είναι σε δράση και λειτουργούν.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μωραΐτης Νικόλαος λέει ότι διαφωνώ γενικά και όχι με την
κατανομή. Από την στιγμή που οι Δήμοι επιχορηγούν τα Αθλητικά σωματεία το Υπουργείο
Αθλητισμού έχει σταματήσει να τα επιχορηγεί. Να υπάρχει στήριξη της Πολιτείας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου μετά από
διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου 3852/2010 και
άρθρου 202 του Ν. 3463/06
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στον
Κατά πλειοψηφία Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α)
1. Αθλητικός Σύλλογος Βόνιτσας «ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ» με το ποσό των
12.000,00 €.
2. Αθλητικός Σύλλογος «ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» με το ποσό των 1.500,00€.
3. Αθλητικός Σύλλογος Θυρρείου με το ποσό των 10.000,00 €.
4. Αθλητικός Όμιλος Βόνιτσας (Μπάσκετ) με το ποσό των 12.000,00 €.
5. Αθλητικός Όμιλος Μοναστηρακίου με το ποσό των 1.500,00 €.
6. Ιππικός όμιλος Κατούνας με το ποσό των 2.000,00 €
7. Θρίαμβος Δρυμού με το ποσό των 1.500,00 €.
8. Αθλητικός Σύλλογος «Άκτιος» Βόνιτσας με το ποσό των 2.500,00 €.
9. Αθλητικός όμιλος Αγ. Νικολάου με το ποσό των 1.500,00€
10. Αθλητικός Σύλλογος ΜΕΔΕΩΝ Κατούνας, με το ποσό των 8.000,00 €
11. Αθλητικός Ομίλου Παλαίρου, με το ποσό των 6.000,00 €
12. Αθλητικός Ομίλου Πλαγιάς, με το ποσό των 6.000,00 €
13. Αθλητικός Ομίλου Αετού, με το ποσό των 1.500,00 €
14. Αθλητικός Ομίλου Κονοπίνας, με το ποσό των 1.500,00 €
15. Γυμναστική Ένωση Παλαίρου, με το ποσό των 2.500,00 €
16. Σύλλογος
17. Ναυταθλητικός Όμιλος , με το ποσό των 3.000,00 €
Την επιχορήγησητων κάτωθι αθλητικών συλλόγων του Δήμου μας:TAEKWON-DO, με το ποσό των 1.500,00 €
ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω6Ζ-8ΒΟ
Β)
2.500,00
Την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Γέφυρες του Κόσμου», με το ποσό των€.
Γ)
Δήμου μας για
Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 00-6734. των Δαπανών του προϋπ/σμού έτους 2011 του«Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» πίστωση
74.500,00 € και
Δήμου μας για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» πίστωση
σε βάρος του Κ.Α. 00-6735. των Δαπανών του προϋπ/σμού έτους 2011 του
2.500,00 €,
- Γίνεται μνεία ότι μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μωραΐτης Νικόλαος όπως
φαίνεται και στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
προς απόδοση στους δικαιούχους βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 169/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου