Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ

Περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος. 
29/5/2012
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σήμερα την 23η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.12910/17-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, στους Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, 3 Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2 Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, βρέθηκαν παρόντες 24 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 1 Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας, 6 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, 1 εκπρόσωπος Τ.Κ., παρουσία και του Δημάρχου κ. Σολδάτου Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Κουνέλης Ιωάννης
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
4.Τσουνάκας Γεράσιμος
5.Κασόλας Αθανάσιος
6.Φερεντίνος Ευθύμιος
7.Γούδας Μιχαήλ
8.Βλαχογιάννης Φίλιππος
9.Χρυσούλης Παναγιώτης
10. Βασιλάκου Πηνελόπη
11. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
12.Στούπας Θεόδωρος
13. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
14. Πέρλης Κων/νος
15. Σώζος Βασίλειος
16.Βαρβάτος Νικόλαος
17. Στούπας Κων/νος
18. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
19. Βίτσας Δημήτριος
20. Προδρομίτης Σωτήριος
21. Καταγής Κων/νος
22. Τσακάλης Νικόλαος
23. Τάνταρος Επαμεινώνδας
24. Κομποτιάτης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Μωραΐτης Νικόλαος
2. Χαλιμούδρα Αγγελική
3. Σερεπίσου Χριστίνα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
Αρίθ. απόφασης 81/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος. Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) καντινών.
δ) τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.
Στους δήμους στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος του Δήμου μας δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και σύμφωνα με το αρίθ.πρωτ.ΕΞ-1861/08-05-2012 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αμφιλοχίας ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Μεδεώνος δεν έχει πάρει μέχρι και 31/12/2010 απόφαση για επιβολή του προαναφερόμενου τέλους πρέπει να αποφασίσουμε την επιβολή του όπως ισχύει και για τις Δημοτικές Ενότητες Παλαίρου και Ανακτορίου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την αρίθ.83/2012 απόφασή της εισηγείται την επιβολή του προαναφερόμενο τέλους στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 20 του Ν.2539/97
β) την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09
γ) την απόφαση αριθ. 83/2012 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή των τελών
δ) τη μη ισχύ του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων μέσα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος
ε) τις διατάξεις της περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την επιβολή από 01-01-2012 του τέλους επί ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 20 του Ν.2539/97 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών. δ) τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά, ώστε το προαναφερόμενο τέλος να επιβάλλεται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
Β. Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 01/01/2012 να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου και του Προγράμματος Διαύγεια κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και να δημοσιευτεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ΒΔ 24-9/20-10-58
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81/2012
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου