Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

ONOMATA "Προσλήψεις των δίμηνων συμβάσεων" Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Περί προσλήψεως προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης χρονικής διάρκειας για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Αριθ.Πρωτ.9959
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. 86/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ: Περί προσλήψεως προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης χρονικής διάρκειας για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας.
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την απόφαση αριθ. 119/2011 απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με
την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού που
αναφέρεται στο θέμα.
2. Την αριθ.πρωτ.41247/8714/25-5-2011 εγκριτική της παραπάνω απόφασης
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
4. το άρθρο 212 του ν. 3584/07
5. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
6. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου
7. Τους από 30-5-2011 Πίνακες Κατάταξης του Δήμου μας για πλήρωσης των
θέσεων του αναφερόμενου στο θέμα προσωπικού
8. Υπεύθυνες Δηλώσεις των α) Παρθένη Ανατολής, β) Μπίτση Γεωργίας,
γ) Ρούσου-Μπεκερτζή Ερμιόνης, περί μη αποδοχής υπογραφής σχετικής
Σύμβασης εργασίας και κατά συνέπεια της εργασίας τους, αν και βρίσκονται
στην 1η, 2η, 3η σειρά Κατάταξης στους παραπάνω Πίνακες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι:
α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα – παρεχόμενες εργασίες Χρονικό διάστημα απασχόλησης
1 Μπουρδούβαλης Δημήτριος Ευάγγελος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 30-5-2011 έως 29 -7-2011
2 Κουλτούκης Σπυρίδων Θεόδωρος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 30-5-2011 έως 29 -7-2011
3 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
4 ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
5 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
6 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
7 ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
8 ΚΩΤΣΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
9 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
10 ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
11 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
12 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30-5-2011/ 29-7-2011
- H πρόσληψη των παραπάνω αρχίζει από 30-5-2011 και θα
διαρκέσει έως 29-7-2011 (δίμηνο)
- Οι παραπάνω θα διαθέτουν 25 ημερομίσθια το μήνα ο καθένας
- Οι αποδοχές του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνουν τους Κ.Α
20-6041.002 και Κ.Α.20-6054.002 του προϋπ/σμού του Δήμου μας
έτους 2011 , όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.
- Η Σύμβασή τους λύεται αυτοδίκαια αμέσως μόλις λήξει ο χρόνος
διάρκειας που καθορίζεται παραπάνω.
- Διαρκούσης της απασχόλησής τους επιτρέπεται η καταγγελία της
σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Αδικαιολόγητη αποχή από την
εργασία τους τουλάχιστον για τρεις συνεχείς ημέρες, λογίζεται σαν
καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους του εργάτη.
- Όταν η σύμβαση λυθεί από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
καμία αποζημίωση δεν δικαιούται από την αιτία αυτή.
Βόνιτσα 30-5-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου