Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-
Βόνιτσας.
Στην Βόνιτσα, σήμερα την
Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.7453/06-05-2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη:
11η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σολδάτος Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Φερεντίνος Ευθύμιος
3. Χρυσούλης Παναγιώτης
4. Τσουνάκας Γεράσιμος
5. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
6. Βαρβάτος Νικόλαος
7. Βίτσας Δημήτριος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η
Υπάλληλος του Δήμο Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρίθ. Απόφασης 25/2011
ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής
σχέσης.
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 9
άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03
(Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:
«1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν
παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση
στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.
2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έναντι ανταλλάγματος, κατά τις διατάξεις για την
εκμίσθωση δημόσιων κτημάτων…
3. Είναι δυνατή η παραχώρηση, με τη διαδικασία και τους όρους του πρώτου εδαφίου της
προηγούμενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων, που
εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Αν
παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με το
ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ6Ζ-Σ
αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά
μέτρα.
4. Είναι δυνατή η παραχώρηση με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για έναχρόνο σε
αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής,
για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου προς
εξυπηρέτηση του κοινού.»
Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ
1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄): Απευθείας
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση
του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. ή τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ προς τρίτους, με
σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του
άρθρου 2 της κυα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή. Οι έχοντες
μισθωτική σχέση με τους Ο.Τ.Α. ή τις ανωτέρω επιχειρήσεις, υπόκεινται στις υποχρεώσεις
αυτών καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της κυα.
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 9 της ανωτέρω κυα, οι έχοντες το δικαίωμα της χρήσης
των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι) να ασκούν αυτό κατά προτίμηση
έναντι οποιουδήποτε άλλου ακόμα και της επιχείρησης του Ο.Τ.Α. στον έμπροσθεν της
άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος
που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές που εκκινούν από τις πλάγιες
πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου μετά από διαλογική
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτικές αποφάσεις επί του θέματος:
Αρίθ.8/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας
Αρίθ.11/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κατούνας
Αρίθ.9/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Παλαίρου
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς
Β.
εξής:
Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, ως
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΡΟΣ
1. Χώρος έμπροσθεν Ξενοδοχείου «ΒΟΥΝΑΚΙ»
2. Χώρος έμπροσθεν Ξενοδοχείου «ΖΑΒΕΡΔΑ»
3. Χώρος έμπροσθεν Ξενοδοχείου «PALEROS CLUB»
4. Χώρος έμπροσθεν Ξενοδοχείου «BUNGALOWS ΠΑΛΑΙΡΟΣ»
χωρίς δημοπρασία
του αιγιαλού Επιχειρήσεις έναντι μισθώματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2974/2001 και
τις επί μέρους διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών
(απ’ ευθείας ανάθεση) μέχρι ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν γειτονικές
ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ6Ζ-Σ
5. Χώρος στη θέση Ποταμάκι για τροχήλατη κινητή καντίνα, με δημοπρασία (εφόσον
λήξη η τρέχουσα μίσθωση ) εκτάσεως 500 τ.μ.
6. Χώρος στη θέση ΜΠΟΥΚΑ Ποταμάκι για θαλάσσια σπορ, μετά από δημοπρασία
εκτάσεως 100 τ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
Έκταση 200 τ.μ. επί της παραλίας στο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ» για τοποθέτηση ομβρελοκαθισμάτων
και κινητής τροχήλατης καντίνας σε σταθερή θέση, μετά από δημοπρασία.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΒΟΝΙΤΣΑ
- Χώρος για θαλάσσια σπορ στην θέση «ΣΑΛΤΙΝΗ»
- Χώρος για θαλάσσια σπορ στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
- Χώρος για θαλάσσια σπορ στην θέση «ΝΕΑ ΚΑΜΑΡΙΝΑ»
Γ
κέντρων αναψυχής, εκμισθώσεων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τροχήλατης καντίνας
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά τ.μ.
. Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού & παραλίας για τις περιπτώσεις των
Δ.
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009
(Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις θα γίνεται σύμφωνα με τις
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 25/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1. Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Χρυσούλης Παναγιώτης
3. Τσουνάκας Γεράσιμος
4. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
5. Βαρβάτος Νικόλαος
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου