Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2011.Από το πρακτικό της αρίθ.07/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ
*********************************************************************************
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 07/2011
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνήλθε σήμερα την 14η Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.5665/08-04-
2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα
από τους Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του
Δήμου, στους Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων, 3 Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2
Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, βρέθηκαν παρόντες 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2 Πρόεδροι
Δημοτικής Κοινότητας, 10 Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος Τ.Κ., παρουσία και
του Δημάρχου κ. Σολδάτου Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Κουνέλης Ιωάννης
4. Στούπας Κων/νος
5. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
6. Βλαχογιάννης Φίλιππος
7. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
8. Βασιλάκου Πηνελόπη
9. Μωραϊτης Νικόλαος
10. Κομποτιάτης Παναγιώτης
11.Τσουνάκας Γεράσιμος
12.Στούπας Θεόδωρος
13.Κασόλας Αθανάσιος
14.Γούδας Μιχαήλ
15.Χρυσούλης Παναγιώτης
16. Βίτσας Δημήτριος
17. Χαλιμούδρα Αγγελική
18. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
19. Τάνταρος Επαμεινώνδας
20.Σώζος Βασίλειος
21. Προδρομίτης Σωτήριος
22.Βαρβάτος Νικόλαος
23. Πέρλης Κων/νος
24. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
25. Καταγής Κων/νος
26. Τσακάλης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σερεπίσου Χριστίνα
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Καλογεροπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας)
2.Κασούρας Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κατούνας)
3.Φυτόπουλος
4.
5.Τραυλοστάθης Δημήτριος (
6. Λιότσος Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυμού)
7.Ζαφειρούλης Λεωνίδας (Πρόεδρος Τ.Κ. Θυρρείου)
8. Λίβας Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κομπωτής)
9. Τραυλοστάθης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Μοναστηρακίου)
10. Λύτρας Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Παλιαμπέλων)
11. Κατωπόδης Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Κ. Περατιάς)
12.Πανταζής Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ. Πλαγιάς)
13. Κατσαμπίρης Θεόδωρος (
Πογωνιάς)
Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου)Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Αετού)Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αχυρών)Πρόεδρος Τ.Κ.
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Λίτος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Κ. Παλαίρου)
2. Μπάρδης Ηλίας (Πρόεδρος Τ.Κ. Τρύφου)
3.Μπακοχρήστος Κων/νος
4
Κονοπίνας)
(Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βάτου).Τσαμποδήμος Επαμεινώνδας (Πρόεδρος Τ.Κ.
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος
του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω6Ζ-Ψ
Αρίθ. απόφασης 108/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού
έτους 2011.
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει ο λόγο στον
Δήμαρχο κ. Σολδάτο Νικόλαο προς εισήγηση του θέματος ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο
Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.
2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις
τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών
τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα
ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που
δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του
συντάσσεται με βάση αυτό.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του
δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του
προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην
κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.
5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη
προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
6.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το
δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και
δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν
τέτοιαδεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος
δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής
επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για
έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι
υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή
έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει
αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής
Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.»
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του
Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους
εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.
2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και
οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση
του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία,
οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως
δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής,
ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω6Ζ-Ψ
δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των
συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού
και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών".
Σύμφωνα με την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 για το έτος 2011,
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό
Πρόγραμμα.
το έτος 2011.
Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από
06/04/2011 συνεδρίασή της και την αρίθ.2/2011 απόφασή της σχετικά με το προσχέδιο του
προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες
έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ.
3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική Επιτροπή.
Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο
του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του
Ν.3852/2010.
Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την
περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και
υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 9/2011 απόφασή της.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011
τεύχος Β’)
«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα
διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν
τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος λέει ότι η κατανομή των πιστώσεων γίνεται με κριτήρια
πληθυσμιακά, γεωγραφικά και των αναγκών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και έχοντας επίγνωση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών τους. Το σχέδιο βασίζεται
σε πραγματικά στοιχεία, έχει ενσωματωμένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και δίνεται
βαρύτητα στην καθημερινότητα του Δήμου και σε υποδομές. Αποτελεί τον καθρέπτη των
πολιτικών επιλογών, των γενικότερων αξιών, επιβάλλεται να έχει συνέχεια σε κάποια έργα
και δράσεις αλλά και το όραμα και τον προσδοκώμενο για τον τόπο αναπτυξιακό
χαρακτήρα.
Ο προϋπολογισμός του 2011 απεικονίζει μια ρεαλιστική προσέγγιση των δυνατοτήτων του
Δήμου, των έργων και των δράσεων του στην λογική των πραγματικών του εσόδων και των
έκτακτων επιχορηγήσεων.
Τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα έσοδα βασίζονται στα περσινά στοιχεία και να
υπάρξουν οποιεσδήποτε αυξομειώσεις θα γίνουν οι αναγκαίες αναμορφώσεις, αφού όλοι
γνωρίζουμε την ρευστή κατάσταση στους Δήμους λόγω της οικονομικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται η χώρα.
-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βίτσας Δημήτριος λέει ότι θα ήθελα να πω τόσο για την ιστορία
όσο και για την ουσία του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη: α. ότι ο προϋπολογισμός αυτός
συνενώνει τρεις Δήμους, β. είναι ένας μεταβατικός προϋπολογισμός δεδομένου ότι τον
Σεπτέμβρη θα ψηφίσουμε νέο, γ. την δύσκολη οικονομική συγκυρία, δ. το σοβαρό
πρόβλημα στελέχωσης του Δήμου μας με προσωπικό και την προσπάθεια που κατέβαλαν
για την σύνταξή του, ε. στο ότι στη σύνταξή του φάνηκε ότι λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στ. ότι επίσης ελήφθησαν υπόψη και οι
προτάσεις που τέθηκαν στην οικονομική Επιτροπή,
εμείςψηφίζουμε θετικά για τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του Δήμου μας.
-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τάνταρος Επαμεινώνδας λέει ότι εμείς ψηφίζουμε τον
προϋπολογισμό για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω όπως επίσης και γιατί
είναι ο πρώτος προϋπολογισμός του Δήμου μας. Αυτή όμως η ανοχή και η συναίνεση θα
πρέπει να γίνει μία απαρχή ευθύνης και όχι να δημιουργεί εφησυχασμό.
ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω6Ζ-Ψ
-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μωραΐτης Νικόλαος είπε ότι εμείς δεν δίνουμε καμία ανοχή και
ούτε βάζουμε πλάτη. Απεναντίας καλούμε τον λαό να δείξει ανυπακοή. Πρέπει να μην
δείξουν ανοχή γιατί έρχονται τα χειρότερα. Καμία ανοχή, καμία συνοχή, απειθαρχία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, μετά από διαλογική
συζήτηση και αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις που επέφεραν ορισμένες αλλαγές επί του
σχεδίου έχοντας υπόψη του και:
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)
- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές
Ενότητες
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- Την υπ’ αριθ. 3/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας του έτους 2011 όπως
συντάχθηκε με την αριθ. 9/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
- Ψηφίζει τον προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του Δήμου
οικονομικού έτους 2011
όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του
Προϋπολογιστικού Πίνακα που εμφανίζει:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 22.046..502,43 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 21.902.174,80 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 144.327,63 €
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 108/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου