Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΑΔΕΙΑ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΠΑΛΑΙΡΟΥ


Ο Δήμαρχος Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.4 του Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και
άλλες διατάξεις».
2.- Την 1038460/2439/B0010/29-4-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών για «απ’ ευθείας
παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄
Βαθμού»
3.- Το διπλότυπο είσπραξης του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-_ΒΟΝΙΤΣΑΣ με αριθμό 1964/18-4-
2011
4.- Το αριθ.πρωτ. 6407/26-4-2011 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του
Κίκερη Νικολάου του Διονυσίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούμε άδεια απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για το έτος 2011 στον
Κίκερη Νικόλαο του Διονυσίου, με Δ.Α.Τ. Χ 778275 που εκδόθηκε το έτος 2004
από Α.Τ. Βόνιτσας, κάτοικο Παλαίρου με Α.Φ.Μ. 074554910 Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας,
ιδιοκτήτη της Επιχείρησης «Θαλάσσια σπορ», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Πογωνιάς της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου και στη θέση «Μπούκα» (Ποταμάκι)
για την τοποθέτηση ειδών θαλασσίων σπορ (Θαλάσσιο σκι, μπανάνα, κανό,
δαχτυλίδι, θαλάσσια ποδήλατα, θαλάσσια παιδική χαρά κλπ.) και σε έκταση 100, 00
τ.μ. αντί του ποσού των 400,00 €, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι που
αναλυτικά αναφέρονται στο παραπάνω συμφωνητικό.
Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης
Νομού Αιτωλ/νίας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης
Μεσολόγγι
(με αντίγραφο συμφωνητικού)
2. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αιτωλ/νιας
Μεσολόγγι ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
3. Υπολιμεναρχείο Λευκάδας
Λευκάδα
4. Οικον. Υπηρεσία Δήμου
ΑΔΑ: 4ΑΘ7Ω6Ζ-9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου