Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ 7/2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
<< Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας>>
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2011
Στη Βόνιτσα σήμερα 22/06/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ. μ. συνήλθε το ΔΣ
του Ν.Π <<Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ,
που ορίστηκε με την αριθ 50/2011 απόφαση στις 27/02/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε τακτική συνεδρίαση με την υπ αριθ. 172/16-06-2011
πρόσκληση Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών,
βρέθηκαν παρόντες 5, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κασόλας Αθανάσιος Πρόεδρος
2.Τσουνάκας Γεράσιμος Αντ/δρος 1. Σώζος Βασίλειος
3.Βλαχογιάννης Φίλιππος Μέλος 2. Προδρομίτης Σωτήριος
4. Δημάκας Δημήτριος Μέλος
5. Γαιτάνη Δήμητρα Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Τα Πρακτικά τήρησε η Δ/ντρια του Δ.Π.Σ .Βόνιτσας, Ντίνου-Γούδα Ευδοκία που έχει
ορισθεί γραμματέας.
Θέμα 1
ο : Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με την αριθ 50/2011 στις
27/02/2011 απόφασή του, ορίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π <<Κέντρο
Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας>>ως εξής:
Α.- ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη από την πλειοψηφία
1. Κασόλας Αθανάσιος , Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Τσουνάκας Γεράσιμος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Βλαχογιάννης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος ,Μέλος
4. Δημάκας Δημήτριος, Δημότης, Μέλος
5. Γαιτάνη Δήμητρα, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ από την μειοψηφία
6. Σώζος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος. Μέλος
7. Προδρομίτης Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος. Μέλος
Β.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ από την πλειοψηφία
1. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Βασιλάκου Πηνελόπη, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Χρυσούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Μπαλατσούρας Απόστολος, Δημότης
5. Παπαβασιλείου Σταματία, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ από την μειοψηφία
1. Τσακάλης Νικόλαος ,Δημοτικός Σύμβουλος
2. Βαρβάτος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ6Ζ-54Τ
Το ΔΣ
του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
ομόφωνα εγκρίνει την απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου
και ομόφωνα αποφασίζει
και ορίζει με την εξής σειρά τα μέλη του Συμβουλίου
1.Α.- ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη από την πλειοψηφία
1. Κασόλας Αθανάσιος , Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Τσουνάκας Γεράσιμος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Βλαχογιάννης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος ,Μέλος
4. Δημάκας Δημήτριος, Δημότης, Μέλος
5. Γαιτάνη Δήμητρα, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ από την μειοψηφία
6. Σώζος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος. Μέλος
7. Προδρομίτης Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος. Μέλος
Β.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ από την πλειοψηφία
1. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Βασιλάκου Πηνελόπη, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Χρυσούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Μπαλατσούρας Απόστολος, Δημότης
5. Παπαβασιλείου Σταματία, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ από την μειοψηφία
8. Τσακάλης Νικόλαος ,Δημοτικός Σύμβουλος
9. Βαρβάτος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
Η θητεία του ΔΣ του ΝΠ θα διαρκέσει όσο και η δημοτική περίοδος και θα λήξει με
την εγκατάσταση του νέου ΔΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 12/2011
Γι αυτό το παρών πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΙΝΟΥ-ΓΟΥΔΑ ΕΥΔ Υπογραφές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου