Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Aπορρίπτει την αίτηση θεραπείας της Κρητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ 7/2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
<< Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας>>
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 /2011
Στη Βόνιτσα σήμερα 22/06/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ. μ. συνήλθε το ΔΣ
του Ν.Π <<Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ,
που ορίστηκε με την αριθ 50/2011 απόφαση στις 27/02/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε τακτική συνεδρίαση με την υπ αριθ. 172/16-06-2011
πρόσκληση Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών,
βρέθηκαν παρόντες 5, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κασόλας Αθανάσιος Πρόεδρος
2.Τσουνάκας Γεράσιμος Αντ/δρος 1. Σώζος Βασίλειος
3.Βλαχογιάννης Φίλιππος Μέλος 2.Προδρομίτης Σωτήριος
4. Δημάκας Δημήτριος Μέλος
5.Γαιτάνη Δήμητρα Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Τα Πρακτικά τήρησε η Δ/ντρια του Δ.Π.Σ .Βόνιτσας, Ντίνου-Γούδα Ευδοκία που έχει
ορισθεί γραμματέας.
Θέμα 3
ο. Αίτηση Θεραπείας της κ. Κρητικού Ευτυχίας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ερχόμενος στο 3
ενώπιον του ΔΣ την αίτηση θεραπείας της Κρητικού Ευτυχίας με αρ. πρωτ. 65/5-4-
2011.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η αιτούσα με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο
της κ .Γράψα Ξενοφώντα και η πληρεξούσια Δικηγόρος του Ν.Π κ. Ράφτη Βασιλική,
που ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους επί της αιτήσεως
Επί προσθέτως η αιτούσα με νέο έγγραφό της ζήτησε να προσληφθεί με τον
ίδιο τρόπο που προσλήφθηκε ο κ. Θεοδωράκης Αλέξιος
Το ΔΣ στην εξέταση των αιτημάτων τοποθετήθηκε επί αυτών:
Η απόλυση τόσο της αιτούσας , όσο και του Θεοδωράκη Αλέξιου,
εργαζόμενου της ιδίας κατηγορίας, έγιναν σύμφωνα με τα έγγραφα-αλληλογραφία
με την αρμόδια Δνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έδρα στο Μεσολόγγι.
Σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010. ανεστάλησαν οι προσλήψεις για το 2010.
Ο νέος νόμος τέθηκε σε ισχύ την 19
Όπως μας πληροφόρησε η περιφέρεια από τις 19-05-2011 και έως τις
31/12/2010 δεν μπορούσαμε να εκδώσουμε τις ατομικές πράξεις διορισμού,
καθόσον με την ισχύ του Ν. 3848/2010 ήρθη η εξαίρεση που αφορούσε το
προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, για το οποίο πλέον ίσχυε η αναστολή των
προσλήψεων για το έτος 2010, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3833/2010. Επίσης μας ενημέρωσαν ότι με βάσητο υπ αρ. 42781/28-07-2010
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης<< σε περίπτωση που οι φορείς ήδη απασχολούν επιτυχόντες που
περιλαμβάνονται σε προσωρινούς πίνακες αυτοί θα απασχοληθούν μέχρι την
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης φέρειη Μαΐου 2010.
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ6Ζ-ΒΜΗ
έκδοση των οριστικών πινάκων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου
λοιπόν τα άτομα που είχαμε προσλάβει με βάση τους προσωρινούς πίνακες
έπρεπε να απολυθούν. Για το λόγο αυτό με την υπ αρ 16/2010 αποφασίστηκε
ομόφωνα να εγκριθεί η διακοπή της εργασίας της αιτούσας. Η απόφασή μας αυτή
επικυρώθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος καθώς κρίθηκε ότι λήφθηκε νόμιμα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης ισχυρίζεται η αιτούσα ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας της
είναι άκυρη- παράνομη επειδή έγινε την 7-9-2010. ήτοι το δίμηνο χρονικό
διάστημα πριν τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 7-11-2010 ωστόσο η
απόλυση ή λύση της συμβάσεως εργασίας δεν υπάγεται στην έννοια της <<
υπηρεσιακής μεταβολής>>. Κατά συνέπεια η παρούσα περίπτωση δεν εμπίμτει
στο ρυθμιστικό περιεχόμενο των διατάξεων αυτών.
Τέλος η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η απόλυσή της είναι άκυρη γιατί δεν έγινε
από το αρμόδιο για την πρόσλήψή της όργανο. Ωστόσο οι ως άνω αναφερόμενες
διατάξεις αναφέρονται στο μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ και όχι στο προσωπικό
που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου
όπως η κ Κρητικού.
Επί της απόφασης του ΝΠ η Κρητικού Ευτυχία κατέθεσε αίτηση θεραπείας
αλλά και προσφυγή ενώπιον της κρίσης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με περιεχόμενο περίπου το ίδιο με τα αιτήματα που
συζητούνται σήμερα. Η αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε με την 145202/22913/15-
12-2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η
προσφυγή απορρίφθηκε με την 145215/22915/15-12-2010 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η επικύρωση της 16/2010
απόφασης του ΝΠ..
Με την έναρξη του δικαστικού αγώνα εκ μέρους της αιτούσας, κατά του
Ν.Π, το Ν.Π άμεσα ζήτησε γραπτές οδηγίες από την αρμόδια Δνση της Περιφέρειας
και ενήργησε όπως ακριβώς όριζαν τα έγγραφα της Περιφέρειας. Συμμορφώθηκε με
την προσωρινή διαταγή για προσωρινή απασχόληση της αιτούσας μέχρι την έκδοση
επί των ασφαλιστικών μέτρων μετά από γραπτή εντολή του δικαστή, συμμορφώθηκε
με την απόφαση του δικαστηρίου επί των ασφαλιστικών μέτρων, απόφαση που ήταν
σε βάρος της αιτούσας και τέλος συμμορφώθηκε με την δικαστική απόφαση επί της
αγωγής , που όριζε την πρόσληψη της αιτούσας.
Για όλα τα στάδια της υπόθεσης αλλά και για την κατάθεση έφεσης κατά της
απόφασης του δικαστηρίου, το ΝΠ ακολούθησε τις γραπτές εντολές της αρμόδιας
Δνσης της Περιφέρειας.
Επί του νέου αιτήματος της Κρητικού Ευτυχίας, αίτημα που διατυπώθηκε μετά την
αίτηση θεραπείας που σήμερα τίθεται για συζήτηση (αίτημα θεραπείας 65/5-4-2011
και έγγραφο προς το ΝΠ, με το νέο αίτημα, 114/25-5-2011) και έχει σχέση με την
επαναπρόσληψή της με τον τρόπο που ακολουθήθηκε για τον Θεοδωράκη Αλέξιο,
εξετάστηκαν τα στοιχεία και διαπιστώθηκε ότι:
Η Κρητικού Ευτυχία προσλήφθηκε με βάση απόφαση δικαστηρίου, στην οποία το
Ν.Π συμμορφώθηκε . Για τον Θεοδωράκη Αλέξιο η επαναπρόσληψή του έγινε με
βάση την αλληλογραφία που έγινε με την αρμόδια Δνση και πραγματοποιήθηκε στις
5/5/2011, ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσληψης της Κρητικού Ευτυχίας δηλ.
20/4/2011.
Όταν επομένως μας επιδόθηκε η δικαστική απόφαση αριθ 96/2011 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στις 20-04-2011 το Ν.Π προσέλαβε την κ.
Κρητικού σύμφωνα με το διατακτικό της εν λόγω απόφασης που όριζε άμεση
πρόσληψη. Κατόπιν και αφού είχε συντελεστεί η πρόσληψη της κ. Κρητικού μας
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ6Ζ-ΒΜΗ
κοινοποιήθηκε έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης με βάση το οποίο καλέσαμε τον κ.
Θεοδωράκη να απασχοληθεί στο Ν.Π το οποίο έγινε στις 5/5/2011 , ημερομηνία
μεταγενέστερη της πρόσληψης της κ Κρητικού.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψιν του όλα τα ανωτέρω
Ομόφωνα αποφασίζει
Και απορρίπτει την από 65/5-4-2011 αίτηση θεραπείας της Κρητικού
Ευτυχίας, καθώς και το νέο αίτημά της ( 114/25-5-2011), για τους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2011.
Γι αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ντίνου-Γούδα Ευδ.
ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπογραφές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου