Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή βάσης θεμελίωσης κερκίδων στο γήπεδο Παλαίρου».

**************************************************************************************
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθ.08/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
**************************************************************************************
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 08/2011
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνήλθε σήμερα την 16η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.7728/12-05-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους
Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, στους
Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων, 3 Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2 Εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων, βρέθηκαν παρόντες 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2 Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας, 4
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος Τ.Κ., παρουσία και του Δημάρχου κ. Σολδάτου
Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Κουνέλης Ιωάννης
4. Στούπας Κων/νος
5. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
6. Σερεπίσου Χριστίνα
7. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
8. Βασιλάκου Πηνελόπη
9. Μωραϊτης Νικόλαος
10. Κομποτιάτης Παναγιώτης
11.Τσουνάκας Γεράσιμος
12.Στούπας Θεόδωρος
13.Κασόλας Αθανάσιος
14.Γούδας Μιχαήλ
15. Βίτσας Δημήτριος
16. Χαλιμούδρα Αγγελική
17. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
18. Τάνταρος Επαμεινώνδας
19.Σώζος Βασίλειος
20. Προδρομίτης Σωτήριος
21.Βαρβάτος Νικόλαος
22. Πέρλης Κων/νος
23. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
24. Καταγής Κων/νος
25. Τσακάλης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Βλαχογιάννης Φίλιππος
2.Χρυσούλης Παναγιώτης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Καλογεροπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας)
2.Κασούρας Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κατούνας)
3.Φυτόπουλος
4
Κονοπίνας)
5.Τραυλοστάθης Δημήτριος (
Αχυρών)
6. Τραυλοστάθης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Μοναστηρακίου)
7. Κατσαμπίρης Θεόδωρος (
Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου).Τσαμποδήμος Επαμεινώνδας (Πρόεδρος Τ.Κ.Εκπρόσωπος Τ.Κ.Πρόεδρος Τ.Κ. Πογωνιάς)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Λίτος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Κ. Παλαίρου)
2. Μπάρδης Ηλίας (Πρόεδρος Τ.Κ. Τρύφου)
3.Μπακοχρήστος Κων/νος
4.
5. Λιότσος Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυμού)
6.Ζαφειρούλης Λεωνίδας (Πρόεδρος Τ.Κ. Θυρρείου)
(Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βάτου)Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Αετού)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.
7. Λίβας Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κομπωτής)
8. Λύτρας Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Παλιαμπέλων)
9. Κατωπόδης Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Κ.
Περατιάς)
10.Πανταζής Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Πλαγιάς)
ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩ6Ζ-Ψ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος
του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.

Αρίθ. απόφασης 116/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί εγκρίσεως 1
στο γήπεδο Παλαίρου».
ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή βάσης θεμελίωσης κερκίδων
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 7
Αντιδήμαρχο κ. Κομποτιάτη Παναγιώτη προς εισήγηση του θέματος ο οποίος λέει ότι η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με το αριθ.Πρωτ. 9897/08-04-2011 έγγραφό της,
μας έστειλε τον 1
στο γήπεδο Παλαίρου»,
Φ.Π.Α.) και ανάδοχο τον Τζογάνη Νικόλαοα- ΕΔΕ
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το δίνει τον λόγο στοο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή βάσης θεμελίωσης κερκίδωνπροϋπολογισμού 53.000,00 €, με ποσό συμφωνητικού 34.112,00 € (με.
Ο 1
τακτοποιητικός σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει: α)
αυξήσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην πορεία
εξέλιξης του έργου, β) ανάλωση των απροβλέπτων της σύμβασης σε εργασίες.
Με τον 1
προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την
κατασκευή του έργου και που ήταν δύσκολο να προσδιοριστούν επακριβώς κατά την σύνταξη της
Μελέτης. Δεν υπάρχουν επί έλλατον εργασίες και οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών έγιναν
για την έντεχνο και άρτια κατασκευή του έργου και δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο. Η
προτεινόμενη δαπάνη εργασιών μαζί με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των
34.112,00 € ισόποση με το ποσό του συμφωνητικού.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, προτείνω
την έγκριση του προτεινόμενου 1
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 43
του Π.Δ.609/85 περί «κατασκευή Δημοσίων έργων» και των άρθρων 3 και 20 του Π.Δ.171/87 καιτις
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008,
ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και είναιο Α.Π.Ε. προτείνεται προς έγκριση η διάθεση των απροβλέπτων κονδυλίων της Μελέτης,ου ΑΠΕ.
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
- Εγκρίνει τον 1
στο γήπεδο Παλαίρου»,
ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή βάσης θεμελίωσης κερκίδωνπου εκτελείται μετά από δημοπρασία από τον Τζογάνη Νικόλαο-ΕΔΕ,
όπως συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Μόσχο Δημήτριο και θεωρήθηκε αρμόδια από
τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Αλεξανδρή Γεώργιο
από 08-04-2011
.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 116/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου