Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθ.08/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
****************************************************************************************
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 08/2011
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε
σήμερα την 16η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.7728/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους Συμβούλους, στον Δήμαρχο,
στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, στους Προέδρους όλων των Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, 3
Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2 Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων,
βρέθηκαν παρόντες 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2 Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας, 4 Πρόεδροι Τοπικών
Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος Τ.Κ., παρουσία και του Δημάρχου κ. Σολδάτου Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Κουνέλης Ιωάννης
4. Στούπας Κων/νος
5. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
6. Σερεπίσου Χριστίνα
7. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
8. Βασιλάκου Πηνελόπη
9. Μωραϊτης Νικόλαος
10. Κομποτιάτης Παναγιώτης
11.Τσουνάκας Γεράσιμος
12.Στούπας Θεόδωρος
13.Κασόλας Αθανάσιος
14.Γούδας Μιχαήλ
15. Βίτσας Δημήτριος
16. Χαλιμούδρα Αγγελική
17. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
18. Τάνταρος Επαμεινώνδας
19.Σώζος Βασίλειος
20. Προδρομίτης Σωτήριος
21.Βαρβάτος Νικόλαος
22. Πέρλης Κων/νος
23. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
24. Καταγής Κων/νος
25. Τσακάλης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Βλαχογιάννης Φίλιππος
2.Χρυσούλης Παναγιώτης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Καλογεροπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας)
2.Κασούρας Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κατούνας)
3.Φυτόπουλος
4
Κονοπίνας)
5.Τραυλοστάθης Δημήτριος (
Αχυρών)
6. Τραυλοστάθης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Μοναστηρακίου)
7. Κατσαμπίρης Θεόδωρος (
Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου).Τσαμποδήμος Επαμεινώνδας (Πρόεδρος Τ.Κ.Εκπρόσωπος Τ.Κ.Πρόεδρος Τ.Κ. Πογωνιάς)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Λίτος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Κ. Παλαίρου)
2. Μπάρδης Ηλίας (Πρόεδρος Τ.Κ. Τρύφου)
3.Μπακοχρήστος Κων/νος
4.
5. Λιότσος Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυμού)
6.Ζαφειρούλης Λεωνίδας (Πρόεδρος Τ.Κ. Θυρρείου)
(Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βάτου)Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Αετού)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.
7. Λίβας Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κομπωτής)
8. Λύτρας Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Παλιαμπέλων)
9. Κατωπόδης Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Κ.
Περατιάς)
10.Πανταζής Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Πλαγιάς)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος
του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΔΑ: 4Α37Ω6Ζ-Ρ
Αρίθ. απόφασης 109/Α/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων ».
«Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού
Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
ζητεί να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 67 παρ.7 του
Ν.3852/2010, ως
ειδικοτήτων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις υπηρεσίες
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με το αριθ. 23224/16-5-2011
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται το
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής:
Το ΥΠ.ΕΣ. με το αριθ. 23224/16-5-2011 έγγραφο του, ανακοίνωσε ότι με την αριθ.
Πρωτ. 22755/12.05.2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ
280/Α΄,) όπως ισχύει, εγκρίθηκε στο Δήμο μας η απασχόληση πέντε (5) ατόμων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού αυτού για τις
Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων θα γίνει από το Δημοτικό
Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, με βάση τα αιτήματα στα πλαίσια του Προγραμματισμού
Προσλήψεων του έτους 2011, με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών
πυροπροστασίας, Παιδικών Σταθμών
αναφέροντας τα εξής:
1. Οι ανάγκες της πυροπροστασίας θα καλυφθούν από το προσωπικό που υπηρετεί
στο Δήμο και επιπλέον στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πρόγραμμα Μερικής
Απασχόλησης 2011 έχουν προβλεφθεί ανάλογου είδους θέσεις Προσωπικού.
2. Ως προς την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών λόγω της συγχώνευσης
όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου σε ένα, θα καλυφθούν από το ήδη
υπάρχον προσωπικό και δεν απαιτείται πρόσληψη ατόμων με σύμβαση ορισμένου
χρόνου. (Σχετική και η αριθμ. 5/2011 πράξη του Διοικητικού τους Συμβουλίου).
3. Το αρμόδιο Λιμεναρχείο με την αριθμ. 2119.4/04/2011/06-04-2011 απόφασή του
έχει ορίσει τους Δήμους στους οποίους υποχρεωτικά πρέπει να προσληφθούν
ναυαγοσώστες, μεταξύ των οποίων δεν βρίσκεται ο δικός μας Δήμος.
4. Ως προς την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δεν απαιτείται πρόσληψη
προσωπικού ορισμένου χρόνου.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις
του αρθρ. 9 παρ.1 του Ν. 3812/2009 και για το χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες
από την ημερομηνία πρόσληψης.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μωραΐτης Νικόλαος λέει ότι είμαστε κατά των
συμβάσεων, είναι τσάκισμα εργασιακών σχέσεων. Όπου υπάρχουν ανάγκες πρέπει να
υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το αριθ. 23224/16-5-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την
αριθ. 5/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,
τις παραπάνω σχετικές διατάξεις και τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου σήμερα.
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέμα του καθορισμού του αριθμού και τωνΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέματος και ομόφωνατην συζήτησή του., ναυαγοσωστών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
ΑΔΑ: 4Α37Ω6Ζ-Ρ
Κατά πλειοψηφία Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
- Καθορίζει ως παρακάτω τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις Υπηρεσίες του Δήμου .
Α) Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας
·
Μία (1) ΤΕ Πληροφορικής
·
Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Η/Υ
·
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις
διατάξεις του αρθρ. 9 παρ.1 του Ν. 3812/2009 και για το χρονικό διάστημα έως οκτώ
(8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού -Οικονομικού
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 109/Α/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου