Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

"Συγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής πρόσληψης έκτακτου προσωπικού". ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΒόνιτσα 25-05-2011
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 84
Ο Δήμαρχος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις δ/ξεις του άρθ.168 και 169 του Ν.3584/07(ΦΕΚ.143/Α/28-6-2007) «κύρωση κώδικα
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»
2.-Την αριθ.201/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού
προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδ.Δικαίου Ορισμένου Χρόνου .
3.-Την αριθ.22668/4592/24-03-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη
προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικών υπηρεσιών συνολικά έξι (6) ατόμων για
χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
4.-Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε 3/μελή Επιτροπή Υπαλλήλων του Δήμου για την τήρηση της όλης διαδικασίας
και κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας αποτελεσμάτων από τους:
1)Γεωργία Φραδέλου προϊσταμένη του Τμήματος Δ/κών Υπηρεσιών
2)Βασίλειο Στάχτιαρη προϊστάμενο του Τμήματος ΚΕΠ.
3)Ελένη Περάτη πρ/νη του Τμήματος Δ/κών Υπηρεσιών
-Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Υπάλληλος του Δήμου Σπυρίδων Τομαράς
του κλάδου ΔΕ Δ/κού με βαθμό Β΄.
ΚΟΙΝ/ΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μέλη Επιτροπής
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑKTΙΟΥ-BONITΣAΣ
Αριθ.Πρωτ.9430
Ταχ.Δ/νση :Βόνιτσα Αιτωλ/νίας
Ταχ.Κώδικας :300 02 Βόνιτσα
Τηλ. :26433-60.121
FAX :26430-29046
Πληροφορίες :Ευτυχία Σπανού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου