Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Βόνιτσα, 01/04/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 5159
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.
Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών
Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του
3.
Την υπ΄ αριθμ. 41/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
4.
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Την υπ΄ αριθμ. 22668/4592/24-03-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
5.
(ΦΕΚ 1011/30-06-2010 τ. Β΄), τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην
Δήμου Μεδεώνος (ΦΕΚ 1245/17-06-1999 τ. Β΄) και εκείνο του πρώην Δήμου Κεκροπίας
με έδρα την Πάλαιρο (ΦΕΚ 757/19-05-1999 τ. Β΄)
Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Ανακτορίου
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, που εδρεύει στη Βόνιτσα και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
102 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ 3
103 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-
ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
8 ΜΗΝΕΣ 2
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά
ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
1
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩ6Ζ-Π
Για την θέση με κωδικό: 101,102 & 103
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
(Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
εντοπιότητας)
(Β΄ βαθμός
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας
(Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.-
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
3.-
υποδικία),με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου
προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που
τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο. (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
4
δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες
υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.ά.), μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)
μηνών. Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης
απασχόλησης, υφίσταται όταν ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των
προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του
αριθμού των θέσεων αυτών ή όταν δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα
πρόσληψης (άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004).
Να μην έχουν το κώλυμα της υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ακτίου - Βόνιτσας – Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ Φραδέλου Γεωργία (τηλ. επικοινωνίας:
2643360116),
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά
επικυρωμένα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην αναρτηθείσα στο Δήμο Ακτίου -
Βόνιτσας ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.
Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας 30002, απευθύνοντάς την στο Δήμοεντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
Γ.
Βόνιτσα ή στο τηλέφωνο: 2643360116.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στη
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου