Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-
Βόνιτσας.
Στην Βόνιτσα, σήμερα την
Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.7453/06-05-2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη:
11η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σολδάτος Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Φερεντίνος Ευθύμιος
3. Χρυσούλης Παναγιώτης
4. Τσουνάκας Γεράσιμος
5. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
6. Βαρβάτος Νικόλαος
7. Βίτσας Δημήτριος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η
Υπάλληλος του Δήμο Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρίθ. Απόφασης 19/2011
ΘΕΜΑ: Καταχώρηση απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του
Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 3
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων
χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ
2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
Με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010
τεύχος Β’) απόφασης ορίζονται τα εξής:
«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει
αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός
της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας.
αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και
ισολογισμών του δήμου
αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του
πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή,
συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την
ισχύουσανομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό
συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:Η Οικονομική Επιτροπή, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του
ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ6Ζ-Δ
αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής -
λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν
τις απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο
δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει
τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος».
Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ.
2/2011 απόφαση Δημάρχου συνέταξε την Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου Δήμου, καθώς και των
διαθεσίμων χρηματικών μέσων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, μετά από διαλογική
συζήτηση έχοντας υπόψη και
·
την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
·
Η.Δ
την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α &
·
την Έκθεση Απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
- Την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του
Δήμου, σύμφωνα με την έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής, η οποία έχει
ως εξής:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Εφαρμόζοντας την Αριθμ. Πρωτ.: 74445 /29-12-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ
του Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
η Επιτροπή απογραφής του ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
που συγκροτήθηκε με την αριθμ 2/2011 απόφαση του Δημάρχου
Ακτίου- Βόνιτσας αποτελούμενη από
α.
αναπληρωτή τον Κασόλα Αθανάσιο (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
β.
τον Γούδα Μιχαήλ (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας-Αντιδήμαρχος)
γ.
αναπληρωτή τον Πέρλη Κων/νο (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας).
δ.
την 31-12-2010)
ε.
2010)
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.
προχωρήσαμε στην αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων,
απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που
συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
Τζαβαλάς Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας & Πρόεδρος της επιτροπής), μεΚουνέλης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας- Πρόεδρος Δ.Σ.) με αναπληρωτήΑποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας) μεΜπαλατσούρα Σπυριδούλα (Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο ΑνακτορίουΦραδέλου Γεωργία (Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Παλαίρου την 31-12-Αδάμης Αθανάσιος (Υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Οικονομικού- Λογιστικού)Στάχτιαρης Βασίλειος (ταμίας του Δήμου Ανακτορίου την 31-12-2010)Τομαράς Σπυρίδων (ταμίας του Δήμου Μεδεώνος την 31-12-2010)Παπαγαλάνη Ελένη (ταμίας του Δήμου Παλαίρου την 31-12-2010)Φιώρου Πολυξένη (προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανακτορίου)
ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ6Ζ-Δ
Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης
Η απογραφή και αποτίμηση των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των
χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των δήμων, διενεργήθηκε στις
ακόλουθες φάσεις:
α΄ Φάση
Την 3-1-2011 συντάχθηκε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του δημοτικού ταμία
ΤΟΜΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ 4/2011 απόφαση του δημάρχου (ο
οποίος ήταν και δημοτικός ταμίας Μεδεώνος) και του υπαλλήλου ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(δημοτικό Ταμία Ανακτορίου) και του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΑΝΟΥ Διαχειριστή της
ΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ως ταμίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ δεδομένου ότι η ελεγκτής εσόδων-
εξόδων κ. Ελένη Παπαγαλάνη έχει συνταξιοδοτηθεί.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010,
καθώς και τα μπλοκ των επιταγών 674.266,58 ευρώ.
β)Μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές δεν υπάρχουν.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων είναι 1.943
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης είναι 499.
ε) Υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχουν και έχουν αποδοθεί
μέχρι την 31-12-2010.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Ακυρώθηκαν 30 χρηματικά ένταλματα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την
31-12-2010.
η) Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες επιταγές για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010,
καθώς και τα μπλοκ των επιταγών είναι 1.449,00 ευρώ.
β) Μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές δεν υπάρχουν.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ανέρχεται στα 528.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης είναι 86.
ε) Υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχουν και έχουν αποδοθεί
μέχρι την 31-12-2010.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Ακυρώθηκαν 29 χρηματικά εντάλματα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα
την 31-12-2010.
η) Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες επιταγές για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010,
καθώς και τα μπλοκ των επιταγών είναι 245.130,27 ευρώ.
β)Μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές δεν υπάρχουν.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ήταν 704.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης είναι 175.
ε) Υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχουν και έχουν αποδοθεί
μέχρι την 31-12-2010.
ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ6Ζ-Δ
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Ακυρώθηκαν 2 χρηματικά εντάλματα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την
31-12-2010.
η) Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες επιταγές για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
β΄ Φάση
α) Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις των δήμου έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί
στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων αυτών έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 2.364,930,52 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 582.832,37 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 717.264,80 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
3.665.027,69 ευρώ
β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα
ανειδίκευτα),
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 7.305,89
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 594.925,36
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 767,01
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 150.849,64
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ 72.035,33674.266,58ΤΑΚΤΙΚΑ 681,991.449,00ΤΑΚΤΙΚΑ 94.280,63245.130,27
γ) Υπάρχουν οι υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας :
Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΠΑΛΑΙΡΟΥ –ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ) ποσό 7.313,61
Β. ΑΙΡΕΤΩΝ α) ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 19.590,90
β) ΠΑΛΑΙΡΟΥ 43.489,13
ΣΥΝΟΛΟ 70.393,64 ευρώ
δ) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις.
ε) Οι ανεξόφλητες εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις (τιμολόγια) είναι αναλυτικά για τις τέως
Δημοτικές ενότητες καθώς παρακάτω:
ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ6Ζ-Δ
Ι) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 367.196,69 €
ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 332.867,85
ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 243.262,77
ΙΙ) ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 375.336,73 €
ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 128.201,00
ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 66.017,90
ΣΥΝΟΛΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
742.533,42
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
461.068,85
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
309.280,67
---------------------------------------------------------------
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
γ΄ Φάση
1.512.882,94
α) Δεν υπάρχουν πρώτες ύλες, και αναλώσιμα και ανταλλακτικά των παγίων στοιχείων και
λοιπών αποθεμάτων.
β) Δεν υπάρχουν χρεόγραφα.
γ) Συμμετοχή των δήμων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. Συμμετοχή του Δήμου Ανακτορίου σε ΑΝ-ΑΙΤ
και ΕΑΤΑΝΑΜ, , ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ σε ΑΝ-ΑΙΤ και ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ σε ΑΝ-
ΑΙΤ. και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α Ε ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
δ) Δεν υπάρχουν τίτλοι βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ.17.5/15.6.1959), για τους οποίους δεν είχαν
συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31-12-2010, καθώς και των εκθέσεων
αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων,
ε) Βεβαιωτικοί καταλόγοι που συντάχθηκαν έως την 31-12-2010, για τους οποίους δεν είχε
εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για
μέρος αυτού από τον αρμόδιο ταμία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν
καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων είναι το ποσό των 43.607,62 ευρώ και αφορά
καταλόγους ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
στ) Λοιπές υποχρεώσεις της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα
κ.λ.π.), είναι:
δάνεια
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
1 ΔΑΝΕΙΟ (ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) ΕΤΕ 1.091.666,83
2 ΔΑΝΕΙΟ (ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΟ) ΕΤΕ 38.445,96
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 11.010,33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.333,33 ΤΟΚΟΙ 2.677
(15ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
1 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ 284.485,35
2 ΔΑΝΕΙΟ ΑΤΕ ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΟ 70.249,94
354.735,29
ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ6Ζ-Δ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΑ
ζ) Οι καταρτισθείσες δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των
προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών
χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήμο από τους συνενούμενους δήμους
είναι .
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 1.154.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5.607.853,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 298.895,51 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
127.827,00 ΣΑΤΑ
426.722,51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 35.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
370.521,66 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
η) των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων
οικονομικού περιεχομένου έχουν ως εξής:
Α. ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ποσό 101.552,00 ευρώ
Β. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ποσό 69.696,00 ευρώ
Γ. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ποσό 5.500,00 αποζημίωση ιδιώτη
10.123,27 απλήρωτα τιμολόγια
-------------------------------------------------
Ευρώ 186.871,27 ΕΥΡΏ
.
δ΄ Φάση
H επιτροπή απογραφής σε συνεργασία με τους υπευθύνους τήρησης του διπλογραφικού
συστήματος στους Δήμους Ανακτορίου και Μεδεώνος στους οποίους ήδη εφαρμοζόταν το
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999) παρέδωσαν στην Επιτροπή απογραφής το μητρώο
παγίων της 31-12-2010, το οποίο είναι πλήρως ενημερωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Στο δήμο Παλαίρου, που δεν εφαρμόζεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, η Επιτροπή
Απογραφής έκανε φυσική απογραφή της περιουσίας του δήμου, υποστηριζόμενη από τους
υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.
Έγινεέλεγχος των παγίων και βρέθηκαν σύμφωνα με το μητρώο. Οποιαδήποτε μεταβολή ή
παράλειψη θα εισαχθεί στο μητρώο μεταγενέστερα.
Δεν υπάρχουν χρεόγραφα στους τρεις Δήμους που συνενώθηκαν
β) Η απογραφή και η αποτίμηση τυχόν πάγιου εξοπλισμού που μεταφέρεται στους δήμους,
κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου
αυτού, κανονιστικών πράξεων.
ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ6Ζ-Δ
Επίσης, απογράφονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, απαιτήσεις που
συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχει
αποσταλεί ο βεβαιωτικός κατάλογος στις Δ.Ο.Υ., καθώς και υποχρεώσεις για τις οποίες δεν
έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως 31-12-2010.
γ) Έχουν καταγραφεί παραπάνω τα συμβασιοποιημένα έργα καθώς και την πηγή
χρηματοδότησής τους
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 19/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1. Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Χρυσούλης Παναγιώτης
3. Τσουνάκας Γεράσιμος
4. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
5. Βαρβάτος Νικόλαος
Ακριβές αντίγραφο 6. Βίτσας Δημήτριος
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου