Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2011Από το πρακτικό της αριθ 7/2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
<< Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας>>
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011
Στη Βόνιτσα σήμερα 22/06/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ. μ. συνήλθε το ΔΣ
του Ν.Π <<Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ,
που ορίστηκε με την αριθ 50/2011 απόφαση στις 27/02/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε τακτική συνεδρίαση με την υπ αριθ. 172/16-06-2011
πρόσκληση Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών,
βρέθηκαν παρόντες 5, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κασόλας Αθανάσιος Πρόεδρος
2.Τσουνάκας Γεράσιμος Αντ/δρος 1. Σώζος Βασίλειος
3.Βλαχογιάννης Φίλιππος Μέλος 2.Προδρομίτης Σωτήριος
4. Δημάκας Δημήτριος Μέλος
5.Γαιτάνη Δήμητρα Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Τα Πρακτικά τήρησε η Δ/ντρια του Δ.Π.Σ .Βόνιτσας, Ντίνου-Γούδα Ευδοκία που έχει
ορισθεί γραμματέας.
Θέμα 2
του Νομικού Προσώπου<<Κέντρο Παιδικής Μέριμνας και
Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας>>.
ο. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2011
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισερχόμενος στο 2o θέμα της ημερήσιας Διάταξης
αναφέρει στο ΔΣ ότι: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ Α΄231) το ΔΣ υποχρεούται πριν από την
έναρξη του νέου οικονομικού έτους να καταρτίσει το τεχνικό πρόγραμμα του Ν.Π
<<Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας>> το
οποίο πρέπει να περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα εκτελεστέα έργα, η
δαπάνη των οποίων μπορεί να αντιμετωπιστεί από έσοδα κάθε είδους του
προϋπολογισμού.
Συνεχίζοντας είπε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παραπάνω άρθρου δεν
επιτρέπεται η εκτέλεση έργου μη προβλεπόμενου στο τεχνικό πρόγραμμα.
Το ΔΣ υποχρεούται να ορίσει στο Τεχνικό Πρόγραμμα τα εκτελεστέα έργα
και να κατανέμει την δαπάνη των έργων του προγράμματος σύμφωνα με τις
επείγουσες ανάγκες του Ν.Π και των εισφερομένων εσόδων και κάλεσε τα μέλη του
ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από
διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας>>
<< Κέντρο
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ6Ζ-5ΛΕ
ΕΡΓΑ
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
1. Στον Κ.Α 7331.001 :Επισκευή και συν/ση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΠΣ
Βόνιτσας, προγραμματίζεται ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ.
2. Στον Κ.Α 7331.002 :Επισκευή και συν/ση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΠΣ
Θυρρείου, προγραμματίζεται ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ.
3. Στον Κ.Α 7331.003:Επισκευή και συν/ση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΠΣ
Μοναστηρακίου, προγραμματίζεται ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ.
4. Στον ΚΑ 7331.004 : Επισκευή και συν/ση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΠΣ
Δρυμού , προγραμματίζει ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ.
5. Στον ΚΑ 10-7331.005: Επισκευή και συν/ση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΠΣ
Αγίου Νικολάου προγραμματίζεται ποσό ύψους 15.000,00 ευρώ.
6. Στον ΚΑ 10-7331.006 :Περίφραξη αυλείου χώρου του ΔΠΣ Αγίου Νικολάου,
προγραμματίζεται ποσό ύψους 10.000,00 ευρώ.
7. Στον Κ.Α 7336.001: Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου στους σταθμούς του
Νομικού Προσώπου , προγραμματίζεται ποσό ύψους 2.000,00 ευρώ.
8. Στον ΚΑ 10-7336.002 Ανάπλαση και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου ΔΠΣ
Αγίου Νικολάου προγραμματίζεται ποσό ύψους 10.000,00 ευρώ.
9. Στον ΚΑ 15-7331.001 Συντήρηση και επισκευή Κλειστού Γυμναστηρίου
Μπάσκετ προγραμματίζεται ποσό ύψους 7.000,00 ευρώ.
10. Στον ΚΑ 15-7331.002 Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων
προγραμματίζεται ποσό ύψους 7.000,00 ευρώ.
11. Στον ΚΑ 15—7331-003 Συντήρηση και επισκευή περιφράξεων γηπέδων
προγραμματίζεται ποσό ύψος 7.000,00 ευρώ
12. Στον ΚΑ 15-7331-004. Συντήρηση γυμναστηρίου γηπέδου Μπάσκετ
προγραμματίζεται ποσό ύψος 5.000,00 ευρώ.
13. Στον ΚΑ 15-7331.005. Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων προγραμματίζεται
ποσό ύψους 7.000,00 ευρώ.
14. Στον ΚΑ 15-7336.001. Διάνοιξη υδροαυλάκων γηπέδου ποδοσφαίρου
Βόνιτσας. προγραμματίζει ποσό ύψους 7.000,00 ευρώ.
15. Στον ΚΑ 15-7336.002. Κατασκευή πορτονιών γηπέδων, προγραμματίζει ποσό
ύψους 7.000,00 ευρώ.
16. Στον ΚΑ 15-7336.003. Κατασκευή πινακίδων γηπέδων, προγραμματίζει ποσό
ύψους 5.000,00 ευρώ.
17. Στον ΚΑ 15-7336.004. Αποψίλωση εσωτερικών-εξωτερικών χώρων γηπέδων
προγραμματίζει ποσό ύψους 6.000,00 ευρώ.
18. Στον ΚΑ 15-7336.005. Καθαιρέσεις κι επιχρίσματα γηπέδου μπασκετ
7.000,00 ευρώ.
Σημείωση: Πηγή Εσόδων των προαναφερομένων προγραμματιζόμενων
πιστώσεων είναι ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ.
Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 13/2011 .
Γι αυτό το παρών πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΙΝΟΥ-ΓΟΥΔΑ ΕΥΔ Υπογραφές .

1 σχόλιο:

  1. Ολόκληρο το Τεχνικό Πρόγραμμα με έργα εώς 7.000€ τα οποία δεν χρειάζονται καν μελέτες.Εργα προυπολογισμού έως 15.000€ για να ανατεθούν χωρίς διαγωνισμό στους κολητούς. Συγχαρητήρια κ. Κασόλα!Σας περιμένουμε ξανά να μας κάνετε μαθήματα ήθους και διαφάνειας...

    ΑπάντησηΔιαγραφή