Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Βόνιτσα 07/07/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 14663
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Διακηρύσσει ότι:
Σύμφωνα με την αριθ.
Βόνιτσας και την αριθ.
Ακτίου – Βόνιτσας εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία η
εκμίσθωση Δημοτικού περισσεύματος βοσκών στην θέση
Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας. Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για
χρόνια με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα)
χιλιάδες ευρώ
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την
90/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου -22/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου«Βοϊδολίβαδο» τηςέξι (6)σαράντα δύο(42.000€) για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.19-07-2011, ημέρα
Τρίτη
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει :
Α) ο ίδιος και ο εγγυητής του να είναι ενήμεροι για κάθε είδους οφειλή τους προς το
Δήμο
Β) να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας, ως εγγύηση,
γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να
λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του
διαγωνιζομένου, ποσόν ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς δηλαδή
και από ώρας 11ης π.μ. μέχρι 12ης π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ
(4.200,00€), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη
ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του Δήμου και στο
Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό Αιτ/νίας της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου