Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Λύση υπαλληλικής σχέσης ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 13748
Βόνιτσα 30-6-2011
ΘΕΜΑ: «Λύση υπαλληλικής σχέσης».
Α
ΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.91/2011
Ο Δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη :
1.
Γεωργίας του Ιωάννη
κατηγορίας ΔΕ,
του υπαλλήλου του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας , επικαλούμενη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Την αριθμ.11783/10-6-2011 αίτηση παραίτησης της Φραδέλου, υπαλλήλου του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ,Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού , με Βαθμό Α΄, από τη θέση
2.
υπαλλήλου με την οποία εμμένει στην από 10-6-2011 αίτησή της περί
παραιτήσεως, επικαλούμενη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Την αριθμ.13747 /30-6-2011 2η αίτηση παραίτησης της παραπάνω
3.
6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
σύμφωνα με την οποία, ο υπάλληλος δικαιούται να παραιτηθεί, η δε
παραίτησή του υποβάλλεται εγγράφως με πρώτη αίτηση η οποία δεν
γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία. Μετά την πάροδο 15 ημερών από την
υποβολή της παραίτησης του ο υπάλληλος επανέρχεται με νέα αίτηση
εμμένοντας στην παραίτηση του, η οποία και γίνεται αυτοδικαίως
αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της
δεύτερης αίτησης.
Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/28-
4.
προθεσμία έχει γραφεί (παρ.1 του άρθρ.152 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ
143/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
5. Ότι κατά την υποβολή της παραίτησης του ανωτέρω υπαλλήλου δεν
συντρέχει κώλυμα εκ των όσων ορίζονται στην παραγρ. 2 του άρθρου
152 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6. Το άρθρο 160 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463 /2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006)
“αρμοδιότητες Δημάρχου”.
Ότι επί της παραιτήσεως του ανωτέρω υπαλλήλου ουδεμία αίρεση, όρος ή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμαστε
αίτηση παραίτησης, που πρωτοκολλήθηκε την ίδια ημέρα στο Πρωτόκολλο
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αριθμ. Πρωτοκόλλου 13747 /30-
6-2011, της υπαλλήλου του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας
του Ιωάννη
την από 30-6-2011 υποβληθείσα ΔΕΥΤΕΡΗ έγγραφηΓεωργίας Φραδέλου, Κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄.
ΑΔΑ: 4Α35Ω6Ζ-Ω
Η υπαλληλική σχέση θεωρείται λήξασα από την ημέρα υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
Η απόφασή μας να κοινοποιηθεί:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Πάτρας
για τον κατά Νόμο έλεγχο και με μέριμνα τηςοποίας να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (τεύχος ΤΡΙΤΟ).
2. Τμήμα Διοικητικού.
3.
Τμήμα Λογιστηρίου.
4.
Βόνιτσα 30-6-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ενδιαφερόμενη.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου