Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Μη χορήγηση κανονικής άδειας. ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Βόνιτσα 23-06-2011
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢
ΠΔΡΙΦ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ΢
Αριθ. Πρωη. 13210
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ
-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση κανονικής άδειας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ
-ΒΟΝΙΣΑΣ
ΈΧοντας υπ' όψη:
1.
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί χορήγησης κανονικής άδειας και ειδικότεερα των παρ. 3 ζσεηικά με την μη χορήγηση, περιοπισμό ή
ανάκληση  της στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών της υπηρεσίας.

Σιρ διατάξεις ηος άρθρου 56 ηος Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης
2.-
του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, η οποία εξυπηρετεί τη Δημοτική Ενόητητα Μεδεώνος,
για χορήγηση κανονικής άδειας δεκα (10) εργάσιμων ημερων απο
Σην από 23/06/2011 αίτηση της υπαλλήλου κ. Κάτρη Αθαναζία, υπαλλήλου 27/06/2011,
έως
3.-
να γίνει η Γ αναθεώπηζη ηυν Δκλογικών Καηαλόγυν ηος Γήμος,ζε
αποκλειζηική πποθεζμία μέσπι 10
ηα δημοηολόγια ,με ηιρ απμοδιόηηηερ ηηρ παπαπάνυ ςπαλλήλος και ηην ανάγκη
ανηιμεηώπιζηρ ηυν παπαπάνυ αναγκών
4.-
11/07/2011.Σιρ έκηακηερ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ πος πποέκςταν λόγυ ηος όηι ππέπει-7-2011, ανηικείμενο άμεζα ζςνδεδεμένο με.Σην απιθ.89/21-6-2011 απόφαση Δημάρχου για προσωρινή μετακίνηση της παραπάνω υπαλλήλου στην έδρα του Δήμου για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ η οποία κοινοποιήθηκε στην ίδια την υπάλληλο αυθημερόν.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη μη χορήγηση της κανονιοκής άδειας τρέχοντος έτους δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην υπάλληλο κ. ΚΑΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ απο 27-6-2011 και τη χορηγηση της αμεσως μετα την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (10-7-2011) προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παραπάνω έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας.
Ο ΑΡΜΟΓΙΟΣ ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩ6Ζ-Δ
ΘΥΜΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου