Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Λουτράκι της Δημοτικής Κοινότητας Κατούνας για τοποθέτηση κινητής ΚαντίναςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2011συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-
Βόνιτσας.
Στην Βόνιτσα, σήμερα την
Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.11785/10-06-2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη:
14η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σολδάτος Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Φερεντίνος Ευθύμιος
3. Χρυσούλης Παναγιώτης
4. Τσουνάκας Γεράσιμος
5. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
6. Βαρβάτος Νικόλαος
7. Βίτσας Δημήτριος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η
Υπάλληλος του Δήμο Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρίθ. Απόφασης 37/2011
ΘΕΜΑ:
παραλίας στη θέση «Λουτράκι» της Δημοτικής Κοινότητας Κατούνας για τοποθέτηση
κινητής Καντίνας.
Περί καταρτίσεως όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης χώρων αιγιαλού και
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 1
αρίθ.121/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας «Καθορισμός
των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους με
σύναψη μισθωτικής σχέσης» καθορίστηκαν οι χώροι οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους
έναντι ανταλλάγματος και συγκεκριμένα για την Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος έκταση 200 τ.μ.
επί της παραλίας στο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ» για τοποθέτηση ομβρελοκαθισμάτων και κινητής
τροχήλατης καντίνας σε σταθερή θέση, μετά από δημοπρασία.
Η εκμίσθωση γίνεται με δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 βάσει των όρων που
καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση για τον
καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι με την
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 270/81
την αρίθ.25/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
ΑΔΑ: 4Α32Ω6Ζ-Χ
ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης χώρων αιγιαλού και
παραλίας στη θέση «Λουτράκι» της Δημοτικής Κοινότητας Κατούνας για τοποθέτηση
κινητής Καντίνας, ως εξής:
Άρθρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου