Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Αναθέτουμε στους υπαλλήλους ΚΕΠ της Δημοτικής ενότητας Παλαίρου


ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ
Αριθ.Απόθ
-ΒΟΝΙΤΣΑΣ.90 /2011
Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΑΚΤΙΟΥ
-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Έσονηαρ ςπότη:
1.
απμόδιος ππορ διοπιζμό οπγάνος επιηπέπεηαι ζε Τπαλλήλοςρ Κ.Δ.Π., Κλάδος
Γιεκπεπαίυζηρ Τποθέζευν Πολιηών, ηα οποία λειηοςπγούν ζε Γημ.Δνόηηηερ με
πληθςζμό μέσπι 5.000 καηοίκοςρ, να αναηίθενηαι καθήκονηα ζςναθή με ηον κλάδο
ηοςρ για ηην ανηιμεηώπιζη ςπηπεζιακών αναγκών ηος Γήμος».
Σo άπθπο 45 παρ. 10 ηοσ Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/16-6-2011) « με απόθαζη ηος
2.
καηοίκοςρ και ζηη Πάλαιπο λειηοςπγεί Κ.Δ.Π. ζηο οποίο ςπηπεηούν δύο Τπάλληλοι.
Σο γεγονόρ όηι η Γημοηική Δνόηηηα Παλαίπος έσει πληθςζμό κάηυ από 5.000
3.
Σην έλλειτη Γιοικηηικού πποζυπικού ζηο Γήμο Ακηίος- Βόνιηζαρ .
4.-
Τπάλληλο και οι ςπηπεζιακέρ ανάγκερ ηος Γήμος δεν μποπούν να ανηιμεηυπιζθούν .
Σο γεγονόρ όηι ηο Γημοηικό Γπαθείο Παλαίπος λειηοςπγεί με ένα και μοναδικό
5.-
Α Π Ο Φ Α ΢ Η Ε Ο Τ Μ Δ
Α.
α
Σην ανάγκη εξςπηπέηηζηρ ηυν καηοίκυν ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Παλαίπος.- Αναθέηοςμε ζηοςρ Τπαλλήλοςρ ηος Κ.Δ.Π. ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Παλαίπος) Κούτσικου Αθανασία ηος Υπήζηος, Κλάδος ΠΔ1 Γιεκπεπαίυζηρ Τποθέζευν Πολιηών.
β)
Λίτου βασιλική  Νικολάος, Κλάδος ΠΔ1 Γιεκπεπαίυζηρ Τποθέζευν Πολιηών.
ηα παπακάηυ καθήκονηα για ηην εξςπηπέηηζη ςπηπεζιακών αναγκών ηος Γήμος, ζηο
σώπο επγαζίαρ ηοςρ
1.-
Γημοηολογίυν ηος Γήμος Ακηίος
Και ε ξ ο ς ζ ι ο δ ο η ο ύ μ ε ππορ ςπογπαθή ηυν παπαπάνυ με ενηολή
Γημάπσος ηην κ.Κούτσικύ Αθανασία   και ζε πεπίπηυζη αποςζίαρ ηηρ ηην
κ.κατσαμπίρη Δήμητρα υπαλληλο ηος Γήμος πος εξςπηπεηεί ηη Γημοηική
Δνόηηηα Παλαίπος.
:Έκδοζη κάθε είδοςρ πιζηοποιηηικών πος πποκύπηοςν από ηη μησανογπάθηζη- Βόνιηζαρ.
2.-
Σην έκδοζη βεβαιώζευν μόνιμηρ καηοικίαρ
3.-
Πιζηοποιηηικά για έκδοζη άδειαρ κςκλοθοπίαρ Η.Υ. αγποηικού αςηοκινήηος.
4.-
Πιζηοποιηηικά – βεβαιώζειρ απαζσόληζηρ για αγποηική άδεια από ΢ηπαηολογία
5.-
Σα παπαπάνυ έγγπαθα θα ςπογπάθονηαι απμόδια από ηα εξοςζιοδοηημένα από
ηο Γήμαπσο , με αποθάζειρ ηος, ππόζυπα (Ανηιδημάπσοςρ, Πποέδποςρ Γημοηικήρ
ή Σοπικήρ Κοινόηηηαρ, ενηεηαλμένο Γημοηικό ΢ύμβοςλο).
Κοιν/ζη: Ο ΓΖΜΑΡΥΟ΢ ΑΚΣΗΟΤ
Λοιπέρ απλέρ βεβαιώζειρ και πιζηοποιηηικά-ΒΟΝΗΣ΢Α΢
1) κ.Κούηζικος Αθαναζία
2) κ.Λίηος Βαζιλική
ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
3) κ. Καηζαμπίπη Γήμηηπα
ΑΔΑ: 4Α3ΘΩ6Ζ-Γ
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1)
Γήμο Κορσδαλλού
2)
Τμήμα προζωπικού
3)
Ν.Αιηωλ/νίας
4) Δνδιαθερόμενο
Υπηρεζιακό Σσμβούλιο ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου