Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΣχολείωνΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθ.08/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
**************************************************************************************
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 08/2011
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνήλθε σήμερα την 16η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.7728/12-05-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους
Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, στους
Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων, 3 Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2 Εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων, βρέθηκαν παρόντες 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2 Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας, 4
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος Τ.Κ., παρουσία και του Δημάρχου κ. Σολδάτου
Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Κουνέλης Ιωάννης
4. Στούπας Κων/νος
5. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
6. Σερεπίσου Χριστίνα
7. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
8. Βασιλάκου Πηνελόπη
9. Μωραϊτης Νικόλαος
10. Κομποτιάτης Παναγιώτης
11.Τσουνάκας Γεράσιμος
12.Στούπας Θεόδωρος
13.Κασόλας Αθανάσιος
14.Γούδας Μιχαήλ
15. Βίτσας Δημήτριος
16. Χαλιμούδρα Αγγελική
17. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
18. Τάνταρος Επαμεινώνδας
19.Σώζος Βασίλειος
20. Προδρομίτης Σωτήριος
21.Βαρβάτος Νικόλαος
22. Πέρλης Κων/νος
23. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
24. Καταγής Κων/νος
25. Τσακάλης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Βλαχογιάννης Φίλιππος
2.Χρυσούλης Παναγιώτης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Καλογεροπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας)
2.Κασούρας Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κατούνας)
3.Φυτόπουλος
4
Κονοπίνας)
5.Τραυλοστάθης Δημήτριος (
Αχυρών)
6. Τραυλοστάθης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Μοναστηρακίου)
7. Κατσαμπίρης Θεόδωρος (
Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου).Τσαμποδήμος Επαμεινώνδας (Πρόεδρος Τ.Κ.Εκπρόσωπος Τ.Κ.Πρόεδρος Τ.Κ. Πογωνιάς)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Λίτος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Κ. Παλαίρου)
2. Μπάρδης Ηλίας (Πρόεδρος Τ.Κ. Τρύφου)
3.Μπακοχρήστος Κων/νος
4.
5. Λιότσος Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυμού)
6.Ζαφειρούλης Λεωνίδας (Πρόεδρος Τ.Κ. Θυρρείου)
(Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βάτου)Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Αετού)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.
7. Λίβας Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κομπωτής)
8. Λύτρας Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Παλιαμπέλων)
9. Κατωπόδης Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Κ.
Περατιάς)
10.Πανταζής Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Πλαγιάς)
ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ6Ζ-4ΨΛ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος
του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
Αρίθ. απόφασης 130/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής με την
επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας» (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010).
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 21
Αντιδήμαρχο κ.Φερεντίνο Ευθύμιο προς εισήγηση του θέματος ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής:
Στην παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες
από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η
περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση.
Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που
περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Με την υπ’ αριθμ. 49/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στον«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων
Ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις
σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Στους Δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων
μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των
πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των
πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ.
Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα
εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών.
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία
αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο
οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Με την αριθ. 49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», ορίστηκε η σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου προαναφερόμενης της Σχολικής Επιτροπής, θα διοικείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:
ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ6Ζ-4ΨΛ
-
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ορίζονται από τη
-
εκπαίδευσης
Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
-
γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα
μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
-
εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου μετά από
διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη και ι
Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
·
την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
·
το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
·
το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000
·
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»
την αριθ. 49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης του Νομικού
ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
·
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», ως εξής:
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
1.
Βλαχογιάννη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
Βασιλάκου Πηνελόπη, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τον
2.
Τσουνάκα Γεράσιμο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
Χρυσούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
3.
Κομποτιάτη Παναγιώτη Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
Στούπας Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
4.
Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας)
Σώζος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Τσακάλη
5.
Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας)
Προδρομίτη Σωτήριο, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Πέρλη
6.
Επαμεινώνδα, Δ/ντη Τεχνικού Λυκείου Βόνιτσας.
Μάσος Δημήτριος, Δ/ντης Γενικού Λυκείου Βόνιτσας, με αναπληρωτή τον Νικάκη
7.
Χρήστος, Δ/ντη Γενικού Λυκείου Κατούνας.
Αλεξανδρής Θεόδωρος, Δ/ντης Γυμνασίου Κατούνας, με αναπληρωτή Μπλίτσα
8.
Βόνιτσας, με αναπληρωτή τον Ρίζο Θεόδωρο, Πρόεδρος συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων Γυμνασίου Βόνιτσας.
Λιάπης Νικόλαος, Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γενικού Λυκείου
9.
αναπληρωτή τον Καλαντζή Ευτύχιο μέλος 15μελούς Συμβουλίου Γενικού Λυκείου
Βόνιτσας.
Γερούλης Θωμάς, Πρόεδρος 15μελούς Συμβουλίου Γενικού Λυκείου Βόνιτσας, με
-Από τα παραπάνω μέλη εκλέγεται Πρόεδρος η Βασιλάκου Πηνελόπη (Δημοτική
Σύμβουλος) και Αντιπρόεδρος ο Χρυσούλης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος).
Β.
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ6Ζ-4ΨΛ
Γ.
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον
αντιπρόεδρο.
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 130/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου