Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Αίτηση Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Δυτικής Ελλάδας για παραχώρηση τεσσάρων θέσεων στο Λιμάνι ΠαλαίρουΑπό το πρακτικό της αρίθ.08/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
**************************************************************************************
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 08/2011
Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνήλθε σήμερα την 16η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.7728/12-05-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους
Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, στους
Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων, 3 Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, 12 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, 2 Εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων, βρέθηκαν παρόντες 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2 Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας, 4
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος Τ.Κ., παρουσία και του Δημάρχου κ. Σολδάτου
Νικόλαου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Φερεντίνος Ευθύμιος
2. Τζαβαλάς Δημήτριος
3. Κουνέλης Ιωάννης
4. Στούπας Κων/νος
5. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
6. Σερεπίσου Χριστίνα
7. Λιόντου-Κέστου Αικατερίνη
8. Βασιλάκου Πηνελόπη
9. Μωραϊτης Νικόλαος
10. Κομποτιάτης Παναγιώτης
11.Τσουνάκας Γεράσιμος
12.Στούπας Θεόδωρος
13.Κασόλας Αθανάσιος
14.Γούδας Μιχαήλ
15. Βίτσας Δημήτριος
16. Χαλιμούδρα Αγγελική
17. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
18. Τάνταρος Επαμεινώνδας
19.Σώζος Βασίλειος
20. Προδρομίτης Σωτήριος
21.Βαρβάτος Νικόλαος
22. Πέρλης Κων/νος
23. Αποστολάκης Γεώργιος- Θεόδωρος
24. Καταγής Κων/νος
25. Τσακάλης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Βλαχογιάννης Φίλιππος
2.Χρυσούλης Παναγιώτης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Καλογεροπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Κ. Βόνιτσας)
2.Κασούρας Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κατούνας)
3.Φυτόπουλος
4
Κονοπίνας)
5.Τραυλοστάθης Δημήτριος (
Αχυρών)
6. Τραυλοστάθης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Μοναστηρακίου)
7. Κατσαμπίρης Θεόδωρος (
Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου).Τσαμποδήμος Επαμεινώνδας (Πρόεδρος Τ.Κ.Εκπρόσωπος Τ.Κ.Πρόεδρος Τ.Κ. Πογωνιάς)
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Λίτος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Κ. Παλαίρου)
2. Μπάρδης Ηλίας (Πρόεδρος Τ.Κ. Τρύφου)
3.Μπακοχρήστος Κων/νος
4.
5. Λιότσος Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυμού)
6.Ζαφειρούλης Λεωνίδας (Πρόεδρος Τ.Κ. Θυρρείου)
(Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βάτου)Ζαφείρης Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Κ. Αετού)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.
7. Λίβας Χρήστος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κομπωτής)
8. Λύτρας Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Παλιαμπέλων)
9. Κατωπόδης Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Κ.
Περατιάς)
10.Πανταζής Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Κ.
Πλαγιάς)
ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ6Ζ-Ξ1Κ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος
του Δήμου Πρωτόπαπα Λαμπρινή για την τήρηση των πρακτικών.
Αρίθ. απόφασης 134/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτηση Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Δυτικής Ελλάδας για παραχώρηση τεσσάρων
θέσεων στο Λιμάνι Παλαίρου.
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 25
Όμιλος Δυτικής Ελλάδας με αίτησή του ζητεί την παραχώρηση τεσσάρων θέσεων στο Λιμάνι της
Παλαίρου για χρήση από τα ναυταθλητικά σκάφη του. Η Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου με την
αρίθ.3/2011 απόφαση του Συμβουλίου της γνωμοδοτεί αρνητικά ως προς το συγκεκριμένο
αίτημα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις
έχοντας υπόψη του και την αρίθ.3/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Παλαίρου
ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι ο Ιστιοπλοϊκός
ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
-
Δεν αποδέχεται το αίτημα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Δυτικής Ελλάδας και εν συνεπεία αυτού
δεν παραχωρεί
θέσεις στο Λιμάνι της Παλαίρου για χρήση από τα ναυταθλητικά σκάφη του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 134/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου