Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Περί προσλήψεως προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης χρονικής Δήμο Ακτίου-


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. 92/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ: Περί προσλήψεως προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης χρονικής
διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στο Δήμο Ακτίου-
Βόνιτσας.
Έχοντας υπ’ όψη:
1.
την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού που
αναφέρεται στο θέμα.
2. Την αριθ.πρωτ.41247/8714/25-5-2011 εγκριτική της παραπάνω απόφασης
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
4. το άρθρο 212 του ν. 3584/07
5. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
6. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου
Την απόφαση αριθ. 119/2011 απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με
7.
θέσεων του αναφερόμενου στο θέμα προσωπικού
Τους από 30-6-2011 Πίνακες Κατάταξης του Δήμου μας για πλήρωσης των
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι:
α/α
παρεχόμενες
εργασίες
Χρονικό
διάστημα
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα –
απασχόλησης
1 Χούσου Ευδοξία Χαράλαμπος ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
31 -08-2011
01-07-2011 έως
2 Παλούκης Αθανάσιος Βασίλειος ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
31 -08-2011
01-07-2011 έως
3 Πατσούρας Χρήστος Ιωάννης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
31-08-2011
01-07-2011/
4 Ρούσου- Ερμιόνη Ελευθέριος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
01-07-2011/
ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω6Ζ-ΖΓΝ
Μπεκερτζή
31-08-2011
5 Αραβανή Βασιλική Δημήτριος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
31-08-2011
01-07-2011/
-
διαρκέσει έως 31-08-2011 (δίμηνο)
H πρόσληψη των παραπάνω αρχίζει από 01-07-2011 και θα
-
Οι παραπάνω θα διαθέτουν 25 ημερομίσθια το μήνα ο καθένας
-
20-6041.002, Κ.Α.20-6054.002, 70-6041.002 και 70-6054.002 του
προϋπ/σμού του Δήμου μας έτους 2011 , όπου έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση.
Οι αποδοχές του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνουν τους Κ.Α
-
διάρκειας που καθορίζεται παραπάνω.
Η Σύμβασή τους λύεται αυτοδίκαια αμέσως μόλις λήξει ο χρόνος
-
σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Αδικαιολόγητη αποχή από την
εργασία τους τουλάχιστον για τρεις συνεχείς ημέρες, λογίζεται σαν
καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους του εργάτη.
Διαρκούσης της απασχόλησής τους επιτρέπεται η καταγγελία της
-
καμία αποζημίωση δεν δικαιούται από την αιτία αυτή.
Βόνιτσα 30-6-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Όταν η σύμβαση λυθεί από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου